• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Riktlinjer för skyltning

Information om vem som ger tilllstånd för placering av skyltar, Samhällsbyggnad Bergslagen, polisen, markägare, Trafikverket (Trv) eller Länsstyrelsen.

Genom enhetlig skyltning i våra kommuner vill vi skapa vackra och inbjudande gatumiljöer som i sin tur bidrar till att vi fortsätter att vara attraktiva boendekommuner.

Ta alltid kontakt med Samhällsbyggnad Bergslagen för information om vilka lagar och bestämmelser som gäller!

Du behöver söka bygglov för uppsättning och ändring av skylt inom detaljplanelagt område.

Detta behövs när du söker bygglov:

 • Måttsatt illustration som visar skyltens utformning.
 • Färgsättning och materialval
 • Förenklad teknisk beskrivning (t.ex. en självlysande skyltlåda, bakom belysta bokstäver)
 • Situationsplan där skyltens placering är redovisad.
 • Situationsplanen ska visa vart på marken den ska stå eller var på fasaden den ska sitta.
 • Ett fotomontage om skylten monteras på fasad eller en fasadritning med skylten inritad.

Lämpligheten ska dock alltid bygglovs prövas!
Ansökan görs hos Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning (BMB)

Vägmärken/lokaliseringsmärken och väganvisningsmärken:
Endast kommunen får sätta upp vägmärken/lokaliseringsmärken som vägvisning till lokala mål på sitt vägnät.Kommunen sätter inte upp vägvisningsskyltar för enskilda verksamheter utan endast till verksamheter som bedöms ha ett allmänintresse.
Kommunen sätter upp väganvisningsmärken från närmat anslutande större väg till:

 • Idrottsplats
 • Vårdcentral
 • Kyrka
 • Begravningsplats
 • Kulturhistoriska mål
 • Naturreservat
 • Industri- och verksamhetsområde
 • Kretsloppscentral
 • Kommunala badplatser
 • Skolor och förskolor

Gatupratare
För att ställa gatupratare på allmän plats krävs tillstånd enligt Ordning­slagen. Det är därför viktigt att villkoren för utformning och placering som polisen och kommunen anger följs. De får inte användas som vägvisning eller hänvisning, utan ska vara placerade omedelbart i anslutning till verksamheten. För att få sätta upp skyltar och gatupratare på allmän plats krävs tillstånd från polismyndigheten.

Kom ihåg att ta reda på om det krävs tillstånd från andra som t.ex. från polisen, markägare, Trafikverket (Trv) och Länsstyrelsen.

Utanför detaljplanelagt område gäller följande regler för skyltning:
Placering av skylt utanför detaljplanelagt område och längs allmänna vägar kräver oftast tillstånd enligt Väglagen, 46 §.

Väglagen, 46 §:
Inom ett avstånd av 50 m från ett vägområde får inte utan Länsstyrelsen tillstånd skyltar eller därmed jämförliga anordningar för reklam, prop­aganda eller liknande ändamål finnas uppsatta utomhus. I samband med tillstånd får Länsstyrelsen meddela de föreskrifter som behövs med hänsyn till trafiksäkerheten.

Bestämmelserna i övre stycket gäller inte

 • inom områden med detaljplan eller
 • för sådana anordningar som är uppsatta på byggnader för upplysning om affärsrörelse eller annan verksamhet på stället eller
 • för anslagstavlor för meddelanden som rör kommunala angelägenheter, auktioner eller dylikt,
 • åtgärder för vilka bygglov krävs.

Inom vägområde (allmän väg)
Reklamanordningar inom vägområdet är det väghållningsmyndigheten som beslutar med stöd av väglagen (Trafikverkets region för en statlig väg).

Sammanfattning av Lokala ordningsföreskrifter för uppsättning av affischer, annonser eller anslag i Nora kommuns tätorter.
För att affischer, annonser eller att sätta upp anslag som vetter mot offentlig plats måste man söka tillstånd hos polisen.
Du behövs inte tillstånd för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som finns uppsatta för ändamålet.
Företag kan affischer och annonser på den eller de byggnad där verksamheten  bedrivs utan att söka tillstånd.

se hela dokumentet Skyltprogrammet Öppnas i nytt fönster.


Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: