• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Näringslivsverkstad i 9 punkter

Företagarna i Nora, Köpmannaföreningen och Handelskammaren Bergslagen har den 30 oktober 2019 framfört synpunkter på kommunens näringslivsarbete, uttryckt i nio kravområden. Här nedan finns de nio punkterna och Nora kommuns svar. Svaren fylls på och uppdateras kontinuerligt, nu senast 6 november. Har du synpunkter - skriv i formuläret på Direktkanalen Öppnas i nytt fönster.

Öka förståelsen

"...ökar förståelsen för företagens förutsättningar"

Nora kommun har ett jobb att göra i att förstå vilken ”förståelse” som saknas. Vi som ofta är i kontakt med företagen upplever att förståelse finns för företagens utmaningar men uppenbarligen upplever inte företagen det. Att träffa företagen är viktigt och under 2020 planeras 30 olika företagsbesök

Vi behöver fråga företagen vad som saknas, via t ex en djupintervjuer.
Alla kontaktytor måste ”näringslivssäkras”. I Nora kommun ryms också teknisk förvaltning, myndighetsutövning och fastighetsbolag. Förståelsen måste finnas hos politiker och tjänstemän i alla delar av kommunens ansvarsområde - en företagare ska inte behöva bry sig om hur kommunen har organiserat verksamheten utan ”en väg in” ska gälla.

Nora kommun behöver informera bättre och vara transparenta. Kommunen behöver också tydligt förklara de lagar som styr, t ex inom upphandling. Upphandlingarna ska göras enkla att läsa och svara på.

Somliga ärenden är formellt krångligare. De kan kräva flera kontakter och kanske kompletteringar. Från kommunens sida måste vi bli bättre på att återkoppla och förklara när och varför man kan behöva mer information före beslut. Vi ska nog bli bättre på att ringa upp och inte bara skicka brev!

Realisera konkreta förslag

"...realisera företagarnas konkreta förslag"

Näringslivsrådet är kanalen för att föra fram förslag som vi tillsammans behöver jobba med. I Näringslivsrådet finns representanter från den kommunala organisationen med mandat att ta med förslaget ”hem” och återrapportera till nästa tillfälle, eller tidigare om det krävs.
Arbete med näringslivsutveckling görs på flera ställen i kommunens organisation. Återrapportering är mycket viktigt, även den återrapporteringen som inte är till företagens fördel med en tydlig och förståelig motivering.

Aktivt delta i möte

"...aktivt deltar i kommande möte som vi kallar till, där vi tar fram konkreta aktiviteter som företagare, politiker och tjänstemän ska genomföra"

Nora kommun kommer när företagen bjuder in. Bäst är om inbjudan riktas till den som har ansvar för frågan. Ibland är det politiker, ibland tjänstemän och ibland är det både och. Mötesinbjudningar kan alltid diskuteras med näringslivsutvecklaren, så rätt personer tillfrågas.

Bjuda in företagare i beslutsprocesser

"...bjuder in företagare i beslutsprocesser där näringslivet berörs eller påverkas"

Tillsammans med företagen hittar vi de beslutsprocesser där vi behöver samverka för att få med företagarperspektivet. Här gäller att jobba smart för att inte ta onödig tid i anspråk för företagen. Detta kommer att diskuteras i näringslivsrådet.

Öka samverkan

"...ökar samverkan mellan näringsliv och skola för att säkra kompetensförsörjningen på lång sikt"

En arbetsgrupp med företrädare från skola, näringslivsutvecklare och företagare kommer att bildas, för att ta fram en handlingsplan med aktiviteter på kort och lång sikt.

Satsa på platsförlagd utbildning

"...satsar på platsförlagd utbildning inom hantverk och industri för att underlätta för våra företag att växa"

Ett första möte initieras av näringslivsutvecklaren, med Arbetsförmedlingen och eventuellt Region Örebro läns enhet för kompetensförsörjning. Resultatet presenteras i näringslivsrådet och kanske också vid andra tillfällen.

Införa tjänstegaranti

"...inför en tjänstegaranti, att beslut om tillståndsärenden ska fattas inom en viss tid."

Tjänstegarantin avser myndighetsbeslut och i det här sammanhanget handlar det om detaljplaner, bygglov, livsmedelstillsyn mm. Idag sköts dessa frågor av Samhällsbyggnad Bergslagen och fyra kommuner delar på ansvaret.
Kommundirektören i Nora driver frågan tillsammans med de politiska företrädarna och övriga tre kommuner och återrapporterar i näringslivsrådet.

Snabbspår för företag

"...skapar ett snabbspår för företag som vill bygga om eller bygga nytt."

Snabbspår handlar om att företagen har företräde i t ex detaljplanefrågor framför andra etableringar. Kommundirektören driver frågan tillsammans med de politiska företrädarna och återrapporterar i näringslivsrådet.

Resurser och mandat

"... ger näringslivsutvecklaren resurser och mandat för att stödja företagare att utvecklas och växa"

En tydligare organisation för näringslivsutveckling, med ansvar och mandat, skapas.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: