• Huvudmeny

Äldre

Nora kommun har ansvar för att du som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som du behöver.

Kommunen ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för för deras självbestämmande och integritet. Det styrs av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.  Målet är att skapa trygghet för den enskilda personen och att ge vård och service utifrån behov.

Du som äldre har möjlighet att få:

Trygghetslarm

Trygghetslarm gör att du lätt kan nå hjälp i akuta situationer. Larmet besvaras dygnet runt av personal inom äldreomsorgen.
Ansökan om trygghetslarm görs hos biståndshandläggare.
Du som fyllt 80 år kan få trygghetslarm utan biståndsbeslut.
Ansökan görs med blanketten "Ansökan om service utan myndighetsprövning"

Matlåda

Du kan få matlådor hem till dig.
Ansökan om matlådor görs hos biståndshandläggare.
Du som fyllt 80 år kan få matlådor utan biståndsbeslut.
Ansökan om matlådor görs på blanketten "Ansökan om service utan myndighetsprövning" eller hos biståndhandläggare.

Social dagvård och aktiviteter

Heldag aktivitetsträning  på Aktivitetscentret en dag i veckan,  Aktivitetscentret håller till i Centrumhuset, Hagby ängar.
Du söker heldags aktivitetsträning hos arbetsterapeut, tel: 0587-810 75, vardagar kl 8-8.30, övrig tid telefonsvarare.

Halvdag aktivitetsträning med rörelsepass till musik onsdagar kl 10-12 samt kl13-15  i rörelsepass till musik och aktivitetsträning.
Du ska ha fyllt 75 år och bo i vanligt boende. Du anmäler dig till  aktivitetscentrum, tel 0587-810 45 eller epost till dagrehab@nora.se

Bostadsanpassning och hjälpmededel

Bostadsanpassning och hjälpmedel kan öka möjligheterna till ett självständigare och friare liv. Arbetsterapeuten ger råd om hjälpmedel, bedömer behov, ordinerar och provar ut hjälpmedel som underlättar vardagen.Kontakta arbetsterapeut, tel: 0587-810 75, vardagar kl 8-8.30, övrig tid telefonsvarare.

Hemtjänst

Du kan få hjälp med service och personlig omsorg.
Serviceinsatser kan vara städning, tvätt, inköp och ärenden.
Personlig omsorg kan vara hjälp med personlig hygien, av- och påklädning, hjälp när du äter eller insatser för att bryta isolering
Alla insatser kräver en behovsbedömning. Den görs av en biståndshandläggare tillsammans med den sökande. Man kan bara få hjälp med det man inte klarar själv och som man inte kan få på annat sätt. Den som inte är nöjd med beslutet kan överklaga. 

Särskilt boende för äldre och personer med demens

Det finns boenden för personer med ett större behov av omvårdnad och stöd än vad som är möjligt i ett eget boende.

Tullbackagården och Hagby Ängar är vårdboenden där varje person har en egen bostad. Det finns också särskilda gruppboenden för personer med demenssjukdom, där de anställda har särskild utbildning i demensvård.
Beslut om särskilt boende kräver en behovsbedömning. Den görs av en biståndshandläggare tillsammans med den sökande. Den som inte är nöjd med beslutet kan överklaga. 


Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2017-10-02

Plantering vid HagbyÄngar