• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Avgifter och kostnader för vård och omsorg

Avgifterna gäller för år 2023 och justeras årligen enligt förändringar av gällande prisbasbelopp och Konsumentverkets prisindex.

Hemtjänst

Avgiften för hemtjänst är 2 359 kr/mån, dock högst 381 kr/timme.

Avgift vid frånvaro

Vid frånvaro kan avgiften för daglig hjälp utgå. Den dag personen återkommer tas ingen avgift ut. För personer som inte har daglig hemtjänst reduceras avgiften i proportion till utebliven hjälp.
Planerad frånvaro ska meddelas hemtjänstgruppen minst en vecka innan för att få avgiftsreducering.Om omvårdnaden uppgår till minst 5,7 timmar per månad och det finns ekonomiskt utrymme att betala avgiften ges ingen reducering.

Kommunal hälso- och sjukvård

Den som är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård får insatser av sjuksköterska, undersköterska och/eller arbetsterapeut.
Enstaka hembesök 108 kr/gång
Dosettdelning/APO-dos 372 kr/månad.

Korttidsboende/växelvård

För korttidsboende betalar man för omvårdnadsinsatser, 142 kr/dygn samt måltider 121 kr/dygn.

Särskilt boende

I särskilt boende betalar man för insatser i form av vård och omsorg samt för mat och bostad.
Tillgång till insatser hela dygnet: 2 359 kr/månad.
Mat: 3 630 kr/månad
Boendekostnaden utgår från det hyresavtal som gäller för lägenheten och rör sig mellan 3 300 och 5 000 kr/månad, beroende på lägenhetens storlek samt om den är avsedd för en eller två personer.

Dubbel bosättning

När omvårdnadsbehovet bedöms som så omfattande att personen måste flytta till särskilt boende kan hänsyn tas till dubbla boendekostnader under som mest tre månader. Förutsättningen är att den tidigare bostaden sägs upp eller avyttras.
Ansökan görs på blankett som du får från avgifts­handläggarna.

Dagverksamhet

Den som deltar i verksamhet på Aktivitetscenter, i demens­dagvård eller social dagvård betalar 80 kronor/­heldag, 40 kr för halvdag i social dagvård.
Kostnad för lunch och fika, är 77 kronor för såväl hel- som halvdag.

Trygghetslarm 

Trygghetslarm kostar 409 kr/månad samt en installations­avgift på 500 kr

Matservice

Det finns möjlighet att få lunchlådor till sin egen bostad, det kostar 66 kr/portion.

Gemensamt

Den sammanlagda avgiften för service och/­eller omvårdnads­insatser kan aldrig överstiga 2 359 kr/månad, vilket motsvarar högkostnadsskyddet för år 2023. 

Felaktig avgift

Vid felaktig debitering, då felet beror på Nora kommuns handläggning, ska för högt uttag återbetalas. Om istället för låg avgift debiterats sker ingen retroaktiv debitering.
Om felaktigheterna beror på att inlämnade uppgifter inte varit korrekta eller att de varit ofullständiga och det har resulterat i för hög avgift sker rättelse maximalt tre månader tillbaka. Om avgiften av samma skäl blivit för låg, sker retroaktiv debitering med tre månader.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: