• Huvudmeny

Avgifter och taxor 2019

Avgifter och tillämpningar av verksamhetsområde omsorg fr o m 2019-01-01

Hemtjänst
2 089 kr/mån, dock högst 353 kr/tim.

Omvårdnad vid särskilt boende
Tillgång till insatser hela dygnet 2 089 kr/mån.

Kommunal hälso- och sjukvård Insatser av sjuksköterska, undersköterska och/eller arbetsterapeut.

 • Enstaka hembesök 95 kr/gång 
 • Dosettdelning/APO-dos 329 kr/mån

Dagverksamhet

 • Aktivitetscenter/demensdagvård/social dagvård
  72 kr/heldag.
 • Social dagvård, kostavgift halvdag, 36 kr/halvdag
  tillkommer dagverksamhet 69 kr/dag.

Trygghetslarm 

 • 363 kr/mån
 • installationsavgift för trygghetslarm 500 kr

Korttidsboende/växelvård

 • 126 kr/dygn,
 • kostavgift 106 kr/dygn

Den sammanlagda avgiften kan aldrig överstiga 2 089 kr/mån.

Matservice i egen bostad
59 kr/portion

Kostavgift i särskilt boende
3 180 kr/mån

Avgifterna justeras årligen enligt förändringar av gällande prisbasbelopp och Konsumentverkets prisindex.

Reducering av avgift vid frånvaro

Observera att reducering inte ges om avgiftsutrymme finns och          omvårdnaden uppgår till minst 5,92 timmar per månad.

 • Reducering görs från och med dag 2 där daglig hjälp utgår. Den dag personen återkommer tas ingen avgift ut.
 • För personer som Inte har daglig hemtjänst reduceras avgiften i proportion till utebliven hjälp.
 • Planerad frånvaro ska meddelas hemtjänstgruppen minst en vecka innan för att få avgiftsreducering.

  Särskilt boende 

 • På Tullbackagården och Hagby Ängar betalas hyra, kost- och omvårdnadsavgift.

  Dubbel bosättning

 • När omvårdnadsbehovet bedöms vara så omfattande att personen måste flytta till särskilt boende kan hänsyn tas till dubbla boendekostnader.
 • Förutsättningen är att den tidigare bostaden sägs upp eller på något sätt avyttras.
 • Hänsyn till dubbla boendekostnader kan göras under högst tre månader.
 • Ansökan görs på Blankett som ni erhåller från avgiftshandläggarna.

  Schablonbelopp
  Avdrag (individuell del)

 • För personer inom särskilda boenden (Tullbackagården och Hagby Ängar) reduceras schablonbeloppets individuella del med 470 kr/mån och person år 2019 då den enskilde inte har kostnader för hushållsel, del av kostnader för möbler, husgeråd och förbrukningsvaror.

  Tillägg (individuell del)

 • I schablonbeloppet ingår 1 970 kr/mån för samtliga måltider och för huvudmålet är beräkningen 788 kr/mån för år 2019. För personer inom särskilda boenden (Tullbackagården och Hagby Ängar) är kostavgiften 3 180 kr/mån, vilket innebär att schablonbeloppet höjs med 1 210 kr/mån och person.
 • För personer i eget boende med matservice (59 kr/portion) höjs schablonbeloppet, efter prövning av varaktighet, med den merkostnad personen får i förhållande till Konsumentverkets beräkningar.

  Felaktiga avgifter

 • Vid felaktig debitering, då felet beror på kommunens handläggning , ska för högt uttag återbetalas. Om istället för låg avgift debiterats sker ingen retroaktiv debitering.  
 • Om felaktigheterna beror på att inlämnade uppgifter inte varit rätt eller att de varit ofullständiga och detta har resulterat i för hög avgift sker rättelse maximalt tre månader tillbaka. Om avgiften, av samma skäl, blivit för låg sker retroaktiv debitering med tre månader.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-01-28