• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Du som har en funktionsnedsättning

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktions­nedsättning kan få särskilt stöd. Målet är att du ska få samma möjligheter som andra.

Rätt till stöd

Rätt till stöd har personer med:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  • med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • med varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om nedsättningarna är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Socialtjänstlagen, SoL, och Lag om stöd och service för vissa funktions­hindrade, LSS, reglerar behovet av stöd och hjälp.

Stöd enligt socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen garanterar den enskildes behov för att uppnå skälig levnadsnivå.
Stödet som ges från socialtjänsten ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt att söka bistånd enligt SoL. För att få stöd enligt LSS ska du höra till målgrupperna som lagen avser.
Socialtjänst för barn, ungdom och familj, Resursen, ansvarar för insatser till barn och ungdomar under 18 år och för dem som fullgör utbildning som påbörjats innan personen fyllt 18. 

Stöd enligt Lag om stöd och service

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS-lagen, ska tillgodose behov för att uppnå goda levnadsvillkor.
Socialtjänst Vuxenenheten ansvarar för LSS-insatser till vuxna. Insatser enligt LSS är avgiftsfria. 

Daglig verksamhet

I daglig verksamhet erbjuds anpassad aktivering och sysselsättning för personer med utvecklingsstörning, personer med autism eller autism-liknande tillstånd samt personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Syftet är att ge den som deltar stimulans, personlig utveckling, gemenskap och delaktighet — i grupp eller vid en arbetsplats på den öppna arbetsmarknaden.
Mer om daglig verksamhet Öppnas i nytt fönster.. För ansökan ta kontakt med LSS-handläggare.

Personlig assistans

Du som är under 65 år och som behöver personligt utformat stöd på grund av stora och varaktiga funktionshinder, kan ansöka om personlig assistans. Den som beviljas personlig assistans bedöms ha behov av hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, att äta, göra sig förstådd, gå eller förflytta sig eller något annat som kräver god kunskap om funktionshindret. Utöver de personliga behoven kan det också ingå hjälp med hushållsarbete eller stöd i aktiviteter utanför hemmet.
Syftet med personlig assistans är att bidra till att du kan leva ett självständigt och oberoende liv. Behoven är individuella och du har stort inflytande över utformningen av assistansen. Personlig assistans som beviljats före 65 års ålder får behållas även efter 65 år.
Om hjälpbehovet är mindre än 20 timmar/vecka görs ansökan om personlig assistans hos kommunens LSS-handläggare.

Är behovet mer än 20 timmar/vecka görs ansökan hos Försäkringskassan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledsagarservice

Ledsagarservice kan vara ett sätt att bryta social isolering. Hjälp från en ledsagare ska göra det lättare att komma ut i samhället och delta i kultur- och fritidsaktiviteter, besöka släkt och vänner eller bara ta en promenad. Stöd från en ledsagare är en personlig service som anpassas efter ditt individuella behov. Du förfogar själv över de timmar som beviljats.
Du som beviljats personlig assistans får räkna in ledsagarservice i den beviljade insatsen. Om du har bostad med särskild service behöver vanligtvis inte ledsagarservice beviljas eftersom behovet av kultur- och fritidsaktiviteter tillgodoses av befintlig personal. För ansökan ta kontakt med LSS-handläggare.

Kontaktperson

En kontaktperson är en vän och medmänniska - ett komplement till anhöriga och vänner. Kontaktpersonen ska ge stöd och råd i vardagssituationer och hjälpa till att bryta social isolering genom samvaro och hjälp till fritidsaktiviteter. Stödet kan också ges av en familj, så kallad kontaktfamilj. För ansökan ta kontakt med LSS-handläggare.

Avlösarservice

Anhöriga som vårdar en närstående med funktionsnedsättning kan tillfälligt eller återkommande behöva någon som byter av dem i vårduppdraget. Avlösning kan då ges i hemmet.
För ansökan ta kontakt med LSS-handläggare.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse ger personer med funktionsnedsättning möjlighet till rekreation och miljöombyte. Korttidsvistelse kan även ges som avlösning för anhöriga. Mer om korttidsvistelse Öppnas i nytt fönster.
För ansökan kontakta LSS-handläggare.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Det år elever fyller 12 år har de, enligt kommunens regler, inte längre rätt till plats i fritidshem. Elever som har rätt till stöd enligt LSS kan ändå ansöka om plats, eller få ha platsen kvar, även efter att de fyllt 12 år.
Mer om korttidsvistelse Öppnas i nytt fönster.. För ansökan kontakta LSS-handläggare.

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar, kan få möjlighet att bo hos en annan familj eller i en bostad där det finns personal utifrån den boendes behov.
För ansökan kontakta LSS-handläggare.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad

Vuxna som trots olika stödåtgärder inte klarar eget boende, kan erbjudas plats i bostad med särskild service för vuxna.
Bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad för vuxna kan utformas på olika sätt.

Servicebostad

Servicebostad innebär en fullvärdig lägenhet som anvisas av kommunen. I anslutning till bostaden finns ofta tillgång till gemensam service, till exempel träffpunkt. Den enskilde kan tillkalla personal dygnet runt. Personalgruppen står till förfogande för ett mindre antal boende, vanligtvis 5-10 personer.

Gruppbostad

Gruppbostad innebär en fullvärdig lägenhet som anvisas av kommunen. I en gruppbostad finns fast bemanning som ska tillgodose de boendes stöd- och servicebehov vid alla tider på dygnet. En gruppbostad utgörs vanligtvis av ett mindre antal boende, vanligtvis 3-5 personer, som bor i villa, radhus eller flerfamiljshus kring gemensamma utrymmen. Mer om gruppbostad. Öppnas i nytt fönster.

Annan särskilt anpassad bostad

Annan särskilt anpassad bostad kan ge personer med svår funktionsnedsättning tillgång till lägenhet utan fast bemanning, där den fysiska miljön är direkt anpassad efter den enskildes behov.

Rådgivning och annat personligt stöd

Att leva med funktionsnedsättning kan ibland vara svårt. Det kan underlätta att få någon att prata med, att få bearbeta kriser och att få goda råd och träning. Insatser kan ges av kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast, specialpedagog etc. Även anhöriga kan få råd och stöd i sin situation.
I Örebro län är det regionen.
Region Örebro län LSS-handläggare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad:

Ledsagning