• Huvudmeny

Överförmyndare, god man och förvaltare

Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.

Bergslagens överförmyndarnämnd  

Från och med 2011-01-01 har kommunerna i norra Örebro län (Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg) en gemensam överförmyndarnämnd med sitt säte i Ljusnarsberg.

En gång i månaden finns handläggare på plats på Rådhuset i Nora, övrig tid nås handläggarna på telefontiden i Ljusnarsberg. Datum och tider finns här till höger på sidan, "Kontakt och telefontider"

I nämnden finns fem valda ledamöter varav en från resp. Nora, Hällefors och Ljusnarsberg och två från Lindesberg. Två handläggare arbetar direkt under nämnden med kontor i Ljusnarsberg och på vissa bestämda tider kommer man att vara på plats i respektive kommun.

Överförmyndarverksamheten


Överförmyndarens huvuduppgift är att vara en av samhällets stödfunktioner för personer som inte kan hävda sin rätt eller tillvarata sina intressen.Tillsynen ska förhindra rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, d.v.s. gamla, sjuka, funktionshindrade och underåriga. Föräldrabalken styr överförmyndarens verksamhet.

Förmyndare


En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är det en eller båda föräldrarna som är barnets förmyndare.

God man


Godmanskap anordnas med stöd av Föräldrabalkens bestämmelser 11:4. God man behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp medekonomisk förvaltning, rättshandlingar, personlig omvårdnad etc.Person som har god man har kvar sin rättshandlingsförmåga. Vilket innebär att gode mannen måste ha samtycke till alla större rättshandlingar. Om personen (huvudmannen) saknar förmåga att kunna ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

Förvaltare


Förvaltare anordnas med stöd av Föräldrabalken 11:7. Förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp medekonomisk förvaltning, rättshandlingar, personlig omvårdnad etc. En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan att inhämta dennes samtycke.

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2019-03-04

Adress

Bergslagens överförmyndarnämnden
Ljusnarsbergs kommun  
Gruvstugutorget  
714 80 Kopparberg
E-post: overformyndarnamnden@ljusnarsberg.se

Kontakt och telefontiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webb:
ljusnarsberg.se/bergslagensoverformyndarnamndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster