• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Lex Sarah och lex Maria

Vård och omsorg ska ha hög kvalitet och ske på rätt sätt. Misstag ska följas upp och användas för att lära om och göra rätt. Som brukare ska du bli bra bemött och väl omhändertagen, få medicinsk behandling av hög klass och få rätt läkemedel.

Det pågår ett ständigt kvalitetsarbete där kommunen läser av, reflekterar över och förbättrar vården. När misstag har begåtts analyserar Nora kommun hur och varför, så att det inte händer igen. Lex Sarah och lex Mariah är en del av det kvalitetsarbetet.

Lex Sarah

Lex Sarah innebär att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden. Det gäller bland annat inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Även risk för missförhållanden ska rapporteras. En utredning genomförs och presenteras för individnämnden. Om händelsen bedöms falla inom anmälningsskyldigheten görs en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Bestämmelserna om lex Sarah finns i socialtjänstlagen och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Läs mer om lex Sarah på www.ivo.selänk till annan webbplats

Lex Mariah

En vårdskada är en skada som uppstått inom vården och som kunde ha undvikits. En vårdskada måste utredas av vårdgivaren, i Nora kommun är det den medicinskt ansvarig sjuksköterskan, MAS som utreder. Allvarliga vårdskador ska också anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det kallas för en lex Maria-anmälan.
Läs mer om vårdskada på www.ivo.selänk till annan webbplats

Aktuella anmälningar

31 augusti 2021

Nora kommun anmäler ett ärende för granskning till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En patient försämras och sjuksköterska i tjänst bedömer att patienten ska transporteras till en korttidsplats för att få tillsyn dygnet runt.

Sjuksköterskan besöker inte patienten utan gör bedömningen via telefon med omvårdnadspersonal, patient och anhörig. Patienten avlider under transporten till korttidsplatsen, det går inte med säkerhet att veta om förloppet hade blivit annorlunda även om sjuksköterskan hade gjort bedömning i hemmet.

Sjuksköterska i tjänst överlåter bedömningen av patientens hälsotillstånd till omvårdnadspersonal vilket avviker från verksamhetens rutiner. Händelsen bedöms därför som en risk för allvarlig vårdskada när detta sker. Utredningen har lett till att utbildningsinsatser inom akut bedömning ska genomföras och rutin för korttidsplats ska skrivas.

Händelsen anmäls till IVO som risk för allvarlig vårdskada. IVO får bedöma om Nora kommun fullgjort sin utredningsplikt.

31 augusti 2021

Nora kommun anmäler ett ärende för granskning till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En patient försämras men kontroller för att bedöma tillståndet utförs inte och ingen läkare kontaktas. Vården planeras inte utifrån den skrivna vårdplanen. När kontroller tas är dessa kraftigt förändrade, patienten skickas till sjukhuset och avlider kort därefter.

Att inte ta kontroller och att inte kontakta läkare vid försämrat hälsotillstånd, att inte arbeta enligt vårdplaner, avviker från verksamhetens rutiner. Utredningen har lett till utbildningsinsatser vid akuta bedömningar och att arbeta enligt vårdplaner ska genomföras. Ett databaserat planeringsverktyg kommer införas för att planera vården.

Händelsen anmäls till IVO som en allvarlig vårdskada. IVO får bedöma om Nora kommun fullgjort sin utredningsplikt

17 juni 2021
Nora kommun anmäler ett ärende för granskning till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Ärendet handlar om att ett certifikat inte blev uppdaterat, vilket medförde att trygghetslarmen under en eftermiddag slutade att fungera. Händelsen innebar inga konsekvenser för någon omsorgstagare. Händelsen bedöms vara påtaglig risk för att allvarligt missförhållande, då omsorgstagare kunde blivit allvarligt drabbad. Identifierad brist återfinns inom organisation och handlar om otydligt avseende hantering av certifikat. IVO får nu bedöma om nämden fullgjort sin utredningsplikt.

4 maj 2021
Nora kommun anmäler ett ärende för granskning till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Ärendet rör felregistering av inkommen orosanmälan inom Individ och familj. Felregisteringen innebar att anmälan inte hanterades inom tidsramen och har inte inneburit några konsekvenser för den enskilde. Händelsen bedöms vara påtaglig risk för att allvarligt missförhållande, då den enskilde kunde blivit allvarligt drabbad. Vidtagna åtgärder bedöms som tillräckliga utifrån att risken för att händelsen skulle kunna upprepas ändå är relativt låg i förhållande till antalet inkomna anmälningar under året. IVO får nu bedöma om nämnden fullgjort sin utredningsplikt.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-09-01