Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Lex Sarah och lex Maria

Vård och omsorg ska ha hög kvalitet och ske på rätt sätt. Misstag ska följas upp och användas för att lära om och göra rätt. Som brukare ska du bli bra bemött och väl omhändertagen, få medicinsk behandling av hög klass och få rätt läkemedel.

Det pågår ett ständigt kvalitetsarbete där kommunen läser av, reflekterar över och förbättrar vården. När misstag har begåtts analyserar Nora kommun hur och varför, så att det inte händer igen. Lex Sarah och lex Mariah är en del av det kvalitetsarbetet.

Lex Sarah

Lex Sarah innebär att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden. Det gäller bland annat inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Även risk för missförhållanden ska rapporteras. En utredning genomförs och presenteras för individnämnden. Om händelsen bedöms falla inom anmälningsskyldigheten görs en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Bestämmelserna om lex Sarah finns i socialtjänstlagen och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Läs mer om lex Sarah på www.ivo.se: www.ivo.se/anmala-och-rapportera/anmala-och-rapportera-som-yrkesverksam/anmal-missforhallande---lex-sarah/fragor-och-svar-om-lex-sarah/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lex Mariah

En vårdskada är en skada som uppstått inom vården och som kunde ha undvikits. En vårdskada måste utredas av vårdgivaren, i Nora kommun är det den medicinskt ansvarig sjuksköterskan, MAS som utreder. Allvarliga vårdskador ska också anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det kallas för en lex Maria-anmälan.
Läs mer om vårdskada på www.ivo.se: www.ivo.se/anmala-och-rapportera/anmala-och-rapportera-som-yrkesverksam/anmal-vardskada---lex-maria/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuella anmälningar

17 juni 2021
Nora kommun anmäler ett ärende för granskning till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Ärendet handlar om att ett certifikat inte blev uppdaterat, vilket medförde att trygghetslarmen under en eftermiddag slutade att fungera. Händelsen innebar inga konsekvenser för någon omsorgstagare. Händelsen bedöms vara påtaglig risk för att allvarligt missförhållande, då omsorgstagare kunde blivit allvarligt drabbad. Identifierad brist återfinns inom organisation och handlar om otydligt avseende hantering av certifikat. IVO får nu bedöma om nämden fullgjort sin utredningsplikt.

4 maj 2021
Nora kommun anmäler ett ärende för granskning till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Ärendet rör felregistering av inkommen orosanmälan inom Individ och familj. Felregisteringen innebar att anmälan inte hanterades inom tidsramen och har inte inneburit några konsekvenser för den enskilde. Händelsen bedöms vara påtaglig risk för att allvarligt missförhållande, då den enskilde kunde blivit allvarligt drabbad. Vidtagna åtgärder bedöms som tillräckliga utifrån att risken för att händelsen skulle kunna upprepas ändå är relativt låg i förhållande till antalet inkomna anmälningar under året. IVO får nu bedöma om nämnden fullgjort sin utredningsplikt.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-06-17