• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny
Hagbydammen

Hagbydammen

Mark- och miljödomstolen ger Nora kommun tillstånd till ombyggnad av Hagbydammen samt utrivning av Sågbladsdammen.

Ombyggnaden av Hagbydammen omfattar igenfyllning av befintliga utskovslyckor, förstärkning av befintlig jorddamm samt anläggning av fiskväg genom dammens högra sida i form av inlöp med överfallsdamm.

Utrivningen av Sågbladsdammen omfattar avlägsnbande av befintlig dammanläggning, med undantag av de gjutna landfästena, samt återställande av åfårans naturliga läge genom schaktning och biotopvårdande åtgärder upp- och nerströms.

Under arbetets genomförande får en tillfällig fångdamm anläggas.

Bakgrunden till beslutet är att Hagbydammen inte uppfyller säkerhetskraven och innebär därför en fara för människor och djur.

Bakgrund
Hagbydammen ligger i Hagbyån, knappt 2 km uppströms från Norasjön. Dammen ligger inne i Nora stad och bildar en mindre vattenspegel. Dammen ägs av Nora kommun, som ansvarar för skador vid ett eventuellt dammbrott.

Under de senaste åren har två rapporter tagits fram som visar att det finns stor risk för dammbrott och att ett sådant brott bedöms få stora konsekvenser, med fara för människoliv.
Nora kommun har därför initierat en utredning för att få reda på vilka åtgärder som krävs för att dammen ska klara uppställda krav samt vilka kostnader det kan innebära.

Utredning
På uppdrag av Nora kommun har Samhällsbyggnad Bergslagen genomfört en utredning kring Hagbydammen. För detta har ett konsultbolag anlitats. Utredningen definierar tre problem:

  1. Dammen är placerad i konsekvensklass 1, vilket innebär att vid dammbrott kan det vara fara för liv.
  2. Dammen är i dåligt skick och behöver renoveras för att nå upp till kraven om dammsäkerhet.
  3. Dammen är idag ett definitivt vandringshinder för fisk.

Förslag till åtgärder
Utredningen presenterar fem olika förslag:

  1. Upprustning av dammen för att klara kraven på en damm i konsekvensklass 1.
  2. Ombyggnad av dammen så att den kan sänkas till konsekvensklass 2
  3. Partiell utrivning av dammen
  4. Upprustning av dammen för att klara kraven på en damm i konsekvensklass 1 men också en ombyggnad så att dammen blir självreglerande
  5. Sänkning av vattenytan så att dammens konsekvensklass kan sänkas samtidigt som en fiskvägg (inlöp) byggs upp från dammen och upp längs med vattenspegelns högra hörn.

Utredningen är kompletterad med en markstabilitetsundersökning samt en sedimentprovtagning.
I Norconsults rapport presenteras geotekniska förutsättningar.

Beslut i kommunfullmäktige
I april 2016 beslutade Nora kommunfullmäktige att ansöka om att bygga om Hagbydammen, i första hand enligt förslag 5, se ovan, och i andra hand enligt förslag 2.
Samtidigt beslutade man att under 2016 sänka vattennivån i dammen, för att minska riskerna vid ett dammbrott

Det nu aktuella samrådshandlingen rör detta beslut.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: