• Huvudmeny

Bokning av lokaler och idrottsanläggningar

Föreningar och organisationer som vill ha tränings- och tävlingstider i Nora kommuns idrottsanläggningar, ska skicka in ansökan på särskild blankett. Ansökan ska vara Norabostäder tillhanda senast den 30 april varje år.

Av Din förenings ansökan (ifyllnadsblankett) ska framgå:

  • Föreningens namn.
  • Bokningsansvarig för föreningens alla tider.
  • Anläggning i vilken verksamheten i första hand önskas bedrivas.
  • Tid för vilken bokningen ska gälla.
  • Andrahands- och tredjehandsalternativ kan anges.
  • Verksamhetens innehåll ska uppges.
  • Ålder på de i verksamheten deltagande anges.
  • Dag och tid för träningstillfället markeras i bokningsunderlaget (blanketten)

Fördelning av tider i de olika verksamhetslokalerna:
Schemaläggningen utförs praktiskt av föreningarna gemensamt vid ett möte tillsammans med  kommunens ansvarige tjänsteman. Denne lägger sedan in schemat i lokalbokningsprogrammet. Det slutliga schemat ska meddelas berörda föreningar senast andra veckan i augusti.

Simhallen upplåts till föreningar och enskilda på tid då simhallens ordinarie verksamhet inte påverkas. Simhallen upplåts till verksamhet som hör hemma i en simhall. Upplåtelsen kan ske utan närvaro av ordinarie personal. Vid lokalupplåtelsen ska särskilt avtal tecknas om säkerhet och ordning. Se till att ett lokalupplåtelseavtal tecknas.

Bokningsbekräftelse skickas när schemat är fastlagt och förankrat efter samråd (sker vanligen i augusti månad när bokningsansvarig lagt ett preliminärt schema) med berörda föreningar.

Bokningsläget i aktuella veckoscheman ska alltid finnas anslaget i respektive idrottshall samt hos den vaktmästare som har tillsynsansvar för idrottshallen. Jourfunktionen ska också på begäran kunna erhålla ett schema. Intresserade har alltid möjlighet att själv se aktuella scheman och kunna boka ledig enstaka tid respektive avboka tid som inte ska/kan utnyttjas. Boka tid på Norabostäders hemsida.

Bokad tid som inte kan användas måste avbokas senast två dagar före träningstillfället för att ge andra möjlighet att använda den avbokade tiden. Bokad men inte använd tid medför att föreningen debiteras en kostnad för lokalhyra.

Nycklar och ev koder utlämnas enligt besked på bokningsbekräftelsen. Depositionsavgift tas ut. Nycklar och låskoder ska återlämnas efter att bokningstiden upphört.

Bokningstelefoner:
Norabostäder bokningsansvarig: 0587-813 13, Kai Poikila Idrottshallar, simhall och skolsalar

Informationsägare: Kommunförvaltningen, Kultur & Fritid
Sidan uppdaterad: 2017-01-23

Bokningsbar tid:
Vardagar
kl 16.00-22.30
Helger kl  08.00-22.30

Handläggare för bokning
Kai Poikila
Telefontid:
måndag-fredag kl 08.10-14.30 
telefon 0587- 813 13
E-post: kai.poikila@norabostader.se

Kai är ansvarig för låskoder och nycklar.
Norabostäder
Adress: Änggatan 11
713 30 Nora