• A-Ö
 • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Barn- och skolbarnsomsorg

Barn 1-5 år erbjuds förskola.
Barn 6-13 år erbjuds skolbarnsomsorg på fritidshem.

Erbjudande

 • Barn som är tolv månader och äldre har rätt till plats i förskoleverksamhet när föräldrarna arbetar eller studerar. 
 • Barn till arbetssökande och föräldralediga har rätt till tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Barn kan också erbjudas plats om särskilda skäl finns.
 • Alla 3-5-åringar har rätt till kostnadsfri allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år, under 525 timmar per år.
 • Förskolornas uppgift, enligt skollagen, är att bedriva pedagogisk verksamhet. Förskolans läroplan (Lpfö 98) anger att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.
 • Allmän förskola följer skolans läsår.
 • Barn 6 år t o m vårterminen det år barnet fyller 13 år erbjuds plats i fritidshem.

Undantag från åldersindelningen kan göras om det finns särskilda skäl. Målet är att erbjuda den för barnet lämpligaste verksamheten, oavsett ålder.
Barnomsorgen bedrivs i kommunala enheter. Familjer som bor i Nora kan också söka barnomsorg hos annan kommun eller enskilda utförare.

Förskolor, familjedaghem och skolbarnomsorg är öppna kl 05.30-18.30, sedan kan öppettiderna variera, utifrån olika behov.
Blankett för ansökan om barnomsorgöppnas i nytt fönster
Blankett för inkomstanmälanöppnas i nytt fönster

Nora kommuns barn- och skolbarnsomsorg

 • Förskoleverksamhet för barn 1-5 år i anpassade lokaler. Här ingår även allmän förskola för 3-5 åringar, som erbjuds fr o m höstterminen det år barnet fyller 3 år.
 • Pedagogisk omsorg för barn 1-5 år. Dagbarnvårdarna arbetar tillsammans i en gemensam lokal. Ej längre möjligt att ansöka om plats då verksamheten upphör till sommaren 2021.
 • Skolbarnomsorg för barn 6-13 år Fritidshem är riktad till skolbarn 6 år t o m vårterminen det år barnet fyller 13 år vars föräldrar arbetar eller studerar. Fritidshemmet brukar finnas på närliggande grundskola och samordnas med förskoleklass och grundskolans skolår 1-6.

Genom att öppna kartbilden och till höger klicka upp det som är aktuellt kan du se var verksamheten finns i kommunen.

Vem kan få barnomsorg?

Barnomsorg kan du få för ditt barn om du arbetar, studerar eller av särskilt utredda skäl har tillsynsbehov under den tid ditt barn behöver tillsyn.Efter utredning kan barn få barnomsorgsplats även om det inte finns något tillsynsbehov

 • Barn som av sociala, fysiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling. Utredningen ska fastställa stödinsatsens omfattning. Ansökan görs då på särskild blankett.
 • Finns tillsynsbehov med hänsyn till arbete/studier + restid som understiger 3 timmar har man rätt till 3 timmars vistelsetid.
 • Om lämning, p g a arbete/studier + restid, sammanfaller med förskolans/familjedaghemmets lunchtid kan barnet lämnas precis före lunch.
 • Barnet kan, efter ansökan, beviljas tid 4 timmar dagen innan förälders/vårdnadshavares första nattskift. Med nattskift menas att man arbetar natt eller del av natt 24.00-06.00.

Barn i åldern 1-5 år, vars förälder är arbetslös eller föräldraledig för vård av annat barn, har rätt att få plats inom förskola eller familjedaghem tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan, utifrån vad som är lämpligt på den aktuella förskolan/pedagogisk omsorg. Rätten till förskoleverksamhet för dessa barn gäller både att behålla och att få en plats. Plats i fritidshem omfattas inte av denna rättighet.

Avgiftsfri allmän förskola som följer skolans läsår erbjuds alla 3-5 åringar från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola anordnas på förskola eller i pedagogisk omsorg 3 timmar/dag eller 15 timmar/vecka i enlighet med vad som är lämpligt på den aktuella förskolan/pedagogisk omsorg. Önskas barnomsorg utöver detta ansöker du särskilt om det. För den övriga tiden betals reducerad avgift.

Med tillsynsbehov/tillsynstid avses föräldrarnas arbets- och/eller studietid samt restid.

Avgiftsfri allmän förskola erbjuds inte under påsklov, sommarlov, höstlov, jullov och sportlov.

Den vårdnadshavare som ansöker om plats blir platsinnehavare. Föräldrar som inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, ska båda vara platsinnehavare om båda nyttjar barnomsorg. Barnet har en plats men föräldrarna kan räknas som separata hushåll och få var sin räkning.
Om Skatteverket har beviljat dig adresskydd eller skydd av identitet måste du informera om detta när du ansöker om barnomsorg.

Så fungerar barnomsorgskön

När du anmäler ditt barn till barnomsorg får barnet ett ködatum. Ködatumet är det samma som anmälningsdatum men kan aldrig vara tidigare än 6 månader före önskat placeringsdatum.

Köerna för nyintagning och omplacering till förskolan är delad i olika köer. På så sätt säkerställs att kommunen kan erbjuda förskoleplats senast inom fyra månader efter att ansökan kommit in.
Kön för nyintagning prioriteras. Men kön för omplacering hanteras också aktivt.

Erbjudande om plats

När erbjudande om plats sker skickas ett placeringsmeddelande som ska besvaras inom 14 dagar med svar om platsen accepteras eller ej. Besvaras inte erbjudandet går platsen vidare till nästa barn i kön. Om plats inom önskad förskola/pedagogisk omsorg ej kan erbjudas sker en dialog om alternativ. Tackar du nej till erbjuden plats hamnar du sist i kön med nytt ködatum den dagen du tackat nej.

Inskolning

Inskolningstidens längd bestäms av föräldrar och personal i samråd. Barnomsorgsavgift betalas från första inskolningsdagen.

Närvarotid - schema

För att kunna planera en bra verksamhet ska barnets närvarotid registreras i form av ett schema. Förändrad närvarotid ska anmälas snarast. Schemaändringen kan tidigast påverka debiteringen från och med det datum som ändringen inkom till förvaltningen. Vid förändrad närvarotid av akut karaktär får överenskommelse ske med personalen på den aktuella förskolan/pedagisk omsorg eller fritidshemmet. Närvarotid får inte ändras för att tillfälligt komma i åtnjutande av avgiftsfri plats. Vid förälders sjukskrivning/havandeskapspenning gäller den närvarotid barnet hade före sjukskrivningen/havandeskapspenningen.

Arbetslöshet och föräldraledighet

Förälder som har barnomsorg och önskar erhålla plats 15 timmar/vecka vid föräldraledighet och arbetslöshet ska registrera ett nytt schema. Förälder som har barnomsorg 15 timmar/vecka ska vid återgång till arbete/studier anmäla nytt schema.

Vid studier

Vid studier som pågår mer än ett läsår löper placeringen på även under sommarlovet. Avslutas studierna i och med terminsslut och arbetslöshet påbörjas, se regler vid arbetslöshet, ovan.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är en månad och avgift tas ut under uppsägningen oavsett om barnet nyttjar platsen eller inte. Platsen får inte sägas upp för att sedan tas i bruk igen inom 90 dagar. Vid uppehåll mindre än 90 dagar uttas en avgift som om det varit en sammanhängande period. Sägs platsen upp måste ny ansökan om barnomsorg göras. Avgift tas ut under uppsägningstiden även vid byte mellan kommunal och enskild barnomsorg oavsett vem som administrerar avgiften. Blankett för uppsägning.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-08-30