• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Avgifter

Nora kommun tillämpar maxtaxa. 
Maxtaxa innebär att barnomsorgstaxan utgår från hushållets samlade bruttoinkomst och med angivna tak för taxan.
Från 1 januari 2023 är maxbeloppet 54 830 kr/månad.
Avgift betalas 12 månader per år.

Beräkning av avgift

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet i familjen och den närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre barnet. Från det fjärde barnet betalats ingen avgift.

För beräkning av egna företagares inkomst görs en bedömning med utgångspunkt från den av försäkringskassan sjukpenninggrundande inkomsten samt föregående års taxering.Läs mer om inkomstberäkning Öppnas i nytt fönster..

Räkning

Avgift betalas innevarande månad. Räkningen kommer från kommunen omkring den 18:e varje månad. Förfallodag är den sista i månaden. Vid betalning efter förfallodagen tillkommer räntekostnader enligt gällande lag. Obetald räkning överlämnas för indrivningsåtgärder. Om avgiften ändå inte betalas kan kommunen stänga av barnet från barnomsorg. Ny plats inom barnomsorgen kan ej tas i bruk förrän skulden är betald eller avbetalningsplan är upprättad.

Avgifter i förskoleverksamheten från 1 jan 2023

Förskola

Barn 1:  3 % av inkomsten — dock högst 1 645 kr/mån
Barn 2:  2 % av inkomsten — dock högst 1 097 kr/mån
Barn 3:  1 % av inkomsten — dock högst   548 kr/mån

Avgifter i skolbarnsomsorg från 1 jan 2023

Fritidshem

Barn 1:  2 % av inkomsten — dock högst 1 097 kr/mån
Barn 2:  1 % av inkomsten — dock högst 548 kr/mån
Barn 3:  1 % av inkomsten — dock högst 548 kr/mån

Reducerad avgift 3-5 år från 1 jan 2023

3-5 åringar, för den tid som överstiger 15 tim/v.
(3-åringar gäller fr o m höstterminen)
 
Barn 1:  2 % av inkomsten — dock högst 1 097 kr/mån
Barn 2:  1 % av inkomsten — dock högst 548 kr/mån
Barn 3:  1 % av inkomsten — dock högst 548 kr/mån

Tillfällig tillsyn i skolbarnsomsorg

Tillsyn under höst-, jul-,sport- och påsklov
kan erbjudas i mån av plats. Avgift 50 kronor/dag.

Vid arbetsmarknadsåtgärder eller vid tillfälligt arbete kan plats erhållas.
Avgift 50 kr/dag, gäller endast fritidshem.

Avdrag från månadsavgiften

Är barnet sjukt en månad eller mer och inte vistas i barnomsorgs- verksamheten tas ingen avgift ut om anmälan sker till bildnings- förvaltningen och läkarintyg uppvisas.

Någon enstaka gång kan det hända att barnomsorgsplatsen inte kan nyttjas. En förskola eller ett fritidshem kan stänga t.ex. på grund av en epidemi. Det kan även vara när barn har smittats av resistenta bakterier och av smittskyddsläkare uppmanats att stanna hemma från barnomsorgen. Detta ska i så fall styrkas med läkarintyg. I sådana fall görs en reducering av månadsavgiften med 1/30 för varje dag som barnet inte vistas i barnomsorgen.

Egna barn i familjehem

Beräkning av avgift för familjehemsplacerade barn grundas på familjehemsföräldrarnas inkomst samt familjehemsersättningens arvodesdel. Om eget barn också finns ska avgiften beräknas efter samma grunder.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: