• Huvudmeny

Fritidshemmets uppdrag

Allmänna råd bygger på Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet.

Det offentliga skolväsendet (fritidshemmet) vilar på demokratins grund. Skolan (fritidshemmet) har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos barnen förankra de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet.

Fritidshemmets uppdrag
I Skolverkets allmänna råd står det att: det är viktigt att personalen

 • utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids - och innehållsmässigt.
 • erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som varierar och utgår från barnens behov och intressen
 • förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, social och emotionella utveckling.

Fritidshemmet kompletteras skolan tidsmässigt genom att verksamheten pågår under den skolfria dagen och året. Fritidshemspersonalens tid används såväl under barnens skoldag som under eftermiddagen. Under barnens skoltid arbetar fritidspedagogen med de olika skolämnena mer ur ett praktiskt lärande. Under den övriga skolfria tiden av dag och år är verksamheten utformad genom meningsfull fritid.

Barnen får prova på olika aktiviteter både inom fritidshemmets lokaler och utemiljö men även utanför med omnejd. Aktiviteterna på fritidshemmet kan vara lek och skapande där barnen leker, dramatiserar, målar, dansar, pysslar, spelar olika sällskapsspel och bygger med olika materiel. När det gäller den fysiska aktiviteten ser vi till att använda vår gymnastiksal varje vecka, i möjligaste mån utnyttjar vi simhallen under året, vi spelar olika bollsporter och är ute under alla årstider.

Den sociala kompetensen innebär att barnen får lära sig att umgås med varandra på ett trevligt sätt, de får mer och mer ansvar att kunna ta egna beslut allt efter ålder och mognad.
Vi stödjer barnen i deras utveckling genom att ta till vara deras tankar och åsikter och att de ges möjlighet att kunna få påverka sin egen fritid. Vi vill att barnen ska vara nyfikna, att de ska prova på olika verksamheter där deras upptäckarglädje tas tillvara.

Frukost och mellanmål serveras dagligen på fritidshemmet. Måltiderna serveras enligt gällande normer för att det dagliga dagsbehovet på fritidshem och skola ska uppnås.

Normer och värden
Det är viktigt att personalen

 • aktivt arbetar för att de normer och värden som beskrivs i läroplanen är en integrerad del i det vardagliga arbetet med att stödja barns utveckling och kopplar samman det med hur barnet utvecklar förmågan att ta ansvar och ha inflytande
 • strävar efter att se det unika hos varje barn och medvetet arbetar med att olikheterna i gruppen ses som en tillgång.

Fritidhemmets verksamhet bygger på tanken att barns socialisation och utveckling sker i grupp. Barns självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra. Vårt arbete med normer och värden på fritidshemmet innebär att vi arbetar med barnen i olika åldersgrupper både homogena och heterogena och även uppdelade i pojkar och flickor. Vi har samlingar tillsammans med barnen där de får ge synpunkter på vad som ska ske på fritidshemmet och att vi i största möjliga mån försöker tillgodose deras tankar och idéer.
Vårt fritidshem ska ge barnen möjlighet att utvecklas så väl som individ som i grupp. Alla barn är unika vilket gör att vi på fritidshemmet också anpassar verksamheten så barnen ska känna trivsel, trygghet och att det enskilda barnet ska ges möjlighet att påverka sin fritid.

Olweus är ett antimobbningsprogram som vi arbetar med. Programmet är framtaget av professor Dan Olweus på Bergens universitet i Norge. Handlingsplanen använder vi inte bara på fritidshemmet utan också i skolan. Dessutom har vi enligt lag en likabehandlingsplan för fritidsverksamheten.

Jämställdhet mellan flickor och pojkar
Det är viktigt att personalen

 • reflekterar över sitt eget förhållningssätt manligt och kvinnligt och diskuterar hur den pedagogiska miljön kan utformas för att stärka jämställdhets arbetet och
 • aktivt arbeta för jämställdhet mellan flickor och pojkar integrerat i verksamheten.

Många fritidsintressen är könsbundna. Det är viktigt att ge utrymme för både flickor och pojkars intressen men också att medvetet försöka bryta invanda könsmönster. Vi försöker tänka på att bryta invanda mönster som finns i samhället tex. att vid olika köksgöromål får pojkar och flickor ta ett gemensamt ansvar. Vi tänker på att vid olika lekar försöka styra leken så att invanda mönster i lekar bryts.

Barns delaktighet och inflytande
Det är viktigt att personalen

 • aktivt arbeta för barns rätt till ansvar, delaktighet och inflytande i verksamhet utifrån erfarenhet, ålder och mognad
 • tydliggör för barnen sambanden mellan delaktighet, inflytande över och ansvar för fattade beslut.

Att arbeta aktivt med barns delaktighet och inflytande innebär att vara lyhörd och visa respekt för när barn uttrycker sin vilja i vardagliga situationer. För att kunna agera demokratiskt behöver barn delta i demokratiska processer, som tex. samlingar, planeringar, möten och utvärderingar. På vårt fritidshem arbetar vi med detta varje vecka genom att ha olika typer av samlingar, barnen får vara med och planera sin verksamhet både när det gäller gruppen och det enskilda barnet. Ibland sker det gruppvis men också individuellt genom förslags låda eller uttrycka önskemål till någon av oss pedagoger. Vi tänker på att öka ansvaret för barnen genom att vara lyhörda för deras förslag, erfarenhet och mognad. Det är viktigt att barnen får ett bra förhållande till och förståelse för att fattade beslut följs.

Ett mångkulturellt fritidshem
Det är viktigt att personalen

 • fortlöpande reflekterar över sina värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga olikheter
 • strävar efter ett arbetssätt där man betonar olika kulturers lika värde och ser språklig och kulturell mångfald som en tillgång
 • ser till att arbetet med att stödja barns språkliga och kulturella identitet integreras i den dagliga verksamheten.

Fritidshemmet behöver vara öppet och positivt till olika vanor och seder. Föräldrarna är en viktig källa till kunskap som underlättar den kulturella och språkliga förståelsen. Vi lär av varandra och samtalar om våra olika ursprung tillsammans med barnen. Vi arbetar fortlöpande med att integrera barn aktivt i lek för att tillsammans med andra ges möjlighet till utveckling.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2014-04-03