• Huvudmeny

Avgifter

Nora kommun tillämpar maxtaxa. 
Maxtaxa innebär att barnomsorgstaxan utgår från hushållets samlade bruttoinkomst och med angivna tak för taxan, för närvarande 46 080 kr/månad.
Avgift betalas 12 månader per år.

Beräkning av avgift

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet i familjen och den närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre barnet. Från det fjärde barnet betalats ingen avgift.

För beräkning av egna företagares inkomst görs en bedömning med utgångspunkt från den av försäkringskassan sjukpenninggrundande inkomsten samt föregående års taxering.Läs mer om inkomstberäkningöppnas i nytt fönster.

Räkning

Avgift betalas innevarande månad. Räkningen kommer från kommunen omkring den 18:e varje månad. Förfallodag är den sista i månaden. Vid betalning efter förfallodagen tillkommer räntekostnader enligt gällande lag. Obetald räkning överlämnas för indrivnings- åtgärder. Om avgiften ändå inte betalas kan kommunen avstänga barnet från barnomsorg. Ny plats inom barnomsorgen kan ej tas i bruk förrän skulden är betald eller avbetalningsplan är upprättad.

Avgifter i förskoleverksamheten

Förskola/pedagogisk omsorg

Barn 1:  3 % av inkomsten — dock högst 1 382 kronor/mån
Barn 2:  2 % av inkomsten — dock högst    922 kronor/mån
Barn 3:  1 % av inkomsten — dock högst    461 kronor/mån
Barn 4:  Ingen avgift
 

Avgifter i skolbarnsomsorg

Fritidshem

Barn 1:  2 % av inkomsten — dock högst 922 kronor/mån
Barn 2:  1 % av inkomsten — dock högst 461 kronor/mån
Barn 3:  1 % av inkomsten — dock högst 461 kronor/mån
Barn 4:  Ingen avgift
 

Reducerad avgift 3-5 år

3-5 åringar, för den tid som överstiger 15 tim/v.
(3-åringar gäller fr o m höstterminen)
 
Barn 1:  2 % av inkomsten — dock högst 922 kronor/mån
Barn 2:  1 % av inkomsten — dock högst 461 kronor/mån
Barn 3:  1 % av inkomsten — dock högst 461 kronor/mån
Barn 4:  Ingen avgift

Avgiftsfri under lov

Tillsyn under höst-, jul-,sport- och påsklov
kan erbjudas i mån av plats. Avgift 50 kronor/dag.

Dagtaxa vid arbetslöshet — enstaka dagar

Om behov av tillsyn mer än 15 timmar/vecka finns vid arbets-
marknadsåtgärder eller vid tillfälligt arbete kan plats erhållas.
Vid längre vikariat utgår dock ej högre avgift än vad maxtaxan medger.
Avgift 50 kronor/dag.

Avdrag från månadsavgiften

Är barnet sjukt en månad eller mer och inte vistas i barnomsorgs- verksamheten tas ingen avgift ut om anmälan sker till bildnings- förvaltningen och läkarintyg uppvisas.
Någon enstaka gång kan det hända att barnomsorgplatsen inte kan nyttjas. Dagbarnvårdare kan bli sjuk, vårdar sjukt barn eller är ledig av annan orsak och ingen ersättare kan träda in i dagbarnvårdarens ställe. Likaså kan en förskola/fritidshem stänga på grund av epidemi eller när barn har smittats av resistenta bakterier och av smittskydds- läkare uppmanats att stanna hemma från barnomsorgen vilket ska styrkas med läkarintyg. I sådana fall görs en reducering av månadsavgiften med 1/30 för varje dag som barnet inte vistas i barnomsorgen.

Egna barn i familjedaghem

Beräkning av avgift för familjehemsplacerade barn grundas på familjehemsföräldrarnas inkomst samt familjehemsersättningens arvodesdel. Om eget barn också finns ska avgiften beräknas efter samma grunder.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-08-29