• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Konsekvenstrappan och frånvarotrappan

Här kan du läsa mer om konsekvenstrappan och frånvarotrappan samt dess olika steg och innehåll.

Konsekvenstrappan

Steg 1 - Påminnelse.
En påminnelse om förväntat beteende.
Eleven väljer: Rätt beteende = beröm.
Ej godkänt beteende leder till steg 2.

Steg 2 - Pedagogens stöd.
Eleven får tydlig hjälp med att lyckas, till exempel genom att Ipaden läggs undan eller att eleven tas med ut ur klassrummet.
Eleven väljer: Rätt beteende = Beröm.
Ej godkänt beteende leder till steg 3.

Steg 3 - Vårdnadshavares och pedagogens stöd.
Pedagogen ringer upp vårdnadshavare och eleven får själv berätta om sitt val av beteende.
Eleven kommer fram till en plan hur hen ska reparera händelsen och börja om.
Eleven väljer: Rätt beteende = Beröm.
Ej godkänt beteende leder till steg 4.

Steg 4 - Vårdnadshavares och pedagogens beslut.
Elev och vårdnadshavare bjuds in till samtal samma dag tillsammans med mentor där en handlingsplan görs upp mellan elev, hem och skola.
Ett datum för uppföljning bestäms. Bör ske inom två veckor.
Eleven väljer: Rätt beteende = Beröm.
Ej godkänt beteende leder till steg 5.

Steg 5 - Rektor, elevhälsoteam och vårdnadshavares beslut.
Elev och vårdnadshavare kallas till elevhälsokonferens tillsammans med rektor, mentor, kurator och skolsköterska. Beslut tas om vidare utredningar, kartläggningar med mera med hjälp av insatser utifrån.
Uppföljning sker kontinuerligt enligt överenskommelse.


Frånvarotrappan

Rutiner vid oanmäld eller upprepad anmäld frånvaro vid Karlsängskolan.

Grundläggande åtgärder:
Varje skoldag - All frånvaro och närvaro registreras i SchoolSoft under pågående lektion. Ansvarig är undervisande lärare.
Varje vecka - Registrerad frånvaro kontrolleras på mentorstiden. Ansvarig är klassföreståndare.
Varje månadsskifte - Frånvaro högre än 10% rapporteras till elevhälsoteamet. Ansvarig är klassföreståndare.
Hög frånvaro rapporteras vidare till förvaltning och nämnd av skolledningen.

Steg 1 - Oanmäld frånvaro, varje tillfälle.
Kontakt tas med eleven och skolan meddelar vårdnadshavare.
Ansvarig är klassföreståndare.

Steg 2 - Frånvaro, högre än 10%, anmäld eller oanmäld, den senaste månaden kan innebära behov av uppföljning.
Ett möte som syftar till att utreda och komma till rätta med frånvaron genomförs. Deltagare på mötet är klassföreståndare, elev och vårdnadshavare. Eventuella behov av extra anpassningar förs vidare till arbetslaget. Ansvarig är klassföreståndare.

Steg 3 - Vid fortsatt frånvaro.
Ärendet anmäls till skolans elevhälsoteam. Ansvarig är klassföreståndare.

En kartläggning över elevens frånvaro genomförs av någon ur elevhälsoteamet. Ansvarig utses vid möte med elevhälsoteamet.

Elevhälsoteamet följer upp ärendet och beslut tas om fortsatta insatser. Kallelse till elevhälsokonferens görs vid behov.
Ansvariga är elevhälsoteamet.

Beslut tas om eventuellt upprättande av åtgärdsprogram.
Ansvarig är rektor.

Steg 4 - Vid fortsatt frånvaro.
Uppföljning sker av tidigare insatser. Berörda kallas till elevhälsokonferens. Ansvariga är klassföreståndare och rektor.

Orosanmälan till socialtjänsten görs.

Informationsägare: Karlsängskolan
Sidan uppdaterad: