• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Rutiner för ökad Skolnärvaro

Här får du veta mer om hur vi i skolan hanterar frånvaro i skolan.

Det här är de olika stegen som vi arbetar efter när en elev har frånvaro från undervisningen.

Våra närvarorutiner är indelade i fem steg som innehåller olika typer av åtgärder. Ju tidigare eventuella problem upptäcks desto lättare är det att komma tillrätta med det. Tillsammans gör vi vårt bästa för att hjälpa ditt barn till en fungerande skolgång!

Steg 1 - Första frånvarotillfället

  • Första tillfället med ogiltig frånvaro
  • Återkommande giltig frånvaro under de senaste fyra veckorna

Vi tycker det är viktigt att du som vårdnadshavare snabbt får information om ditt barn är frånvarande från skolan.

För att få reda på mer om anledningen till frånvaron försöker mentor komma i kontakt med dig som vårdnadshavare snarast möjligt.

Tillsammans försöker du och mentor komma på om det finns orsaker i skolan som gjort att ditt barn varit frånvarande.

Mentor följer även upp med ditt barn om det finns orsaker i skolan som bidragit till den ogiltiga frånvaron. Om det finns behov av det genomför mentor åtgärder.


Steg 2 - Möte i skolan

  • Tredje tillfället ogiltig frånvaro inom fyra veckor
  • Fortsatt hög giltig frånvaro under de senaste åtta veckorna

Om frånvaron fortsätter finns det risk för att ditt barns kunskapsutveckling påverkas. Mentor behöver då träffa dig och ditt barn för att ta reda på mer om orsakerna till frånvaron och kommer att kalla till ett möte i skolan.

Inför mötet får du och ditt barn hem några frågor att svara på. Frågorna handlar om hur barnet känner inför olika situationer i skolan. För att det ska blir ett bra samtal är det viktigt att du och ditt barn tar er tid att svara på frågorna innan mötet.

Du som vårdnadshavare är nu sannolikt orolig för ditt barn och det kan också kännas osäkert och obekvämt att prata om det här, i en främmande miljö med ditt barns mentor.

Kom ihåg att mentorn kallar dig till det här mötet av omsorg om ditt barns bästa!


Steg 3 - Elevhälsoteamet informeras

  • Femte tillfället ogiltig frånvaro inom sex veckor
  • Fortsatt hög giltig frånvaro

Nu har ditt barn haft såpass mycket frånvaro att skolan behöver koppla in fler kompetenser för att hjälpa ditt barn.

Mentor informerar därför elevhälsoteamet om ärendet. Rektor eller biträdande rektor kallar skyndsamt, eller delegerar till någon i elevhälsoteamet att kalla, till ett nytt möte dig och ditt barn. Rektor kan också besluta att omgående gå till steg 4 och kalla till elevhälsokonferens.

Under, eller inför, mötet genomförs en fördjupad kartläggning för att ta reda på mer om de bakomliggande orsakerna till ditt barns frånvaro.

Kartläggningen ligger till grund för en handlingsplan för att få tillbaka ditt barn till skolan och undervisningen. Handlingsplanen ska regelbundet följas upp, hur ofta är beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet.


Steg 4 - Elevhälsokonferens

  • Fortsatt hög giltig eller ogiltig frånvaro under de kommande fyra veckorna

Vid fortsatt frånvaro kallar rektor till elevhälsokonferens där elevhälsoteamet, mentor samt du och ditt barn deltar.

På mötet utvärderas de tidigare insatserna samt beslutas om förstärkta insatser. Sådana insatser kan ske på skolan genom t.ex. anpassad studiegång eller i samverkan med andra aktörer, t.ex. socialförvaltningen eller barn- och ungdomspsykiatrin eller genom en samordnad individuell plan för eleven.


Steg 5 - Skolpliktsanmälan till huvudmannen

  • Frånvaron kvarstår och rektor gör anmälan om skolpliktsbevakning.

Om ingen förbättring av närvaron skett inom åtta veckor efter mötet under punkt 2 gör skolan en orosanmälan till socialförvaltningen och en skolpliktsanmälan till huvudmannen.

De åtgärder som beslutats om i handlingsplan och eventuellt åtgärdsprogram fortsätter.

I skolpliktsanmälan beskriver rektor ditt barns frånvarosituation och de åtgärder som skolan vidtagit för att få tillbaka barnet till skolan och undervisningen.

Skolpliktsanmälan från rektor bedöms av chefen för elevhälsan och verksamhetschefen för grundskolan. Du kan vid behov kallas till ett möte.

Barn- och utbildningsförvaltningen förbereder efter mötet ett ärende om skolpliktsanmälan till barn- och utbildningsnämnden.

Om ditt barns frånvaro bedöms bero på att du som vårdnadshavare inte har gjort vad som krävs för att se till att ditt barn uppfyller skolplikten, kan nämnden besluta om ett föreläggande.

Till föreläggandet kan det knytas ett vitesbelopp. Det innebär att du kan komma att få betala en viss summa pengar om inte elevens närvaro ökar.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: