• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Karlsängskolan, ny 7-9 skola

Här samlar vi information och aktuelll status för projektet och Nora kommuns viljeinriktning att bygga en ny högstadieskola i centrala Nora.

Datorgenererad bild av den nya skolan, en grön byggnad med träfasad och tre våningar.

Pedagogiskt perspektiv

Den planerade skolan ska vara en skola för framtiden, lokaler ska vara flexibla och välkomnande.

Ett huvudfokus i projektet är att skolan ska vara trygg för elever och personal genom att inte bygga korridorer, utan istället skapa flöden där vuxna och elever rör sig mer på samma ytor i vardagen.

Elever och personal har varit delaktiga i processen genom hela projektet och deras behov är i fokus för utformningen av den nya skolan.

Arbetsgång

Förstudie

Förstudieskedet börjar med att byggherren vill bygga eller anlägga något. Aktuella frågeställningar är:

  • Vad ska byggas?
  • Var ska det byggas?
  • Hur ser behoven ut?

Ramar kring ekonomi, funktion, tekniska egenskaper, legala förutsättningar och miljöhänsyn behöver översiktligt beskrivas. I förstudien ska mål och visioner för byggprojektet formuleras. Förstudien avslutas med att byggherren beslutar att gå vidare med byggprojektet eller inte.

Program

I programskedet preciseras målen för och kraven på byggnadsverket och på tomten eller området, utifrån samhällets krav och utifrån byggherrens egna krav. Dessa mål och krav beskrivs i programhandlingar. I programskedet bestämmer byggherren också vilken typ av entreprenad som ska användas för projektet. Väljs en totalentreprenad ska ett förfrågningsunderlag tas fram för upphandling av en totalentreprenad.

Projektering

Under projekteringen sker arbetet med gestaltning, utformning och utredning. Alternativa skisser och lösningar tas fram och jämförs. Byggherren väljer vilket alternativ den vill gå vidare med. I denna fas görs också en systemprojektering, där olika handlingar, till exempel byggnadsritning, konstruktionsritning och installationsritning, samordnas så att de uppfyller både plan- och bygglagens och byggherrens krav. Har byggherren valt att använda utförandeentreprenad (delad entreprenad eller generalentreprenad) tas ett förfrågningsunderlag fram för upphandling av utförandet av det fortsatta byggprojektet. Vanligtvis är det under projekteringsskedet som bygglov söks.

Produktion och uppföljning

När kommunen har beviljat bygglov och lämnat startbesked kan själva byggproduktionen börja. Bygget ska följa de ritningar och anvisningar som getts i bygglov och projektering. När bygget är färdigt ska det vanligtvis följas upp och hållas ett slutsamråd med kommunen. Kommunen ska ge ett slutbesked så att byggnaden kan börja användas. När kommunen gett ett slutbesked är byggskedet avslutat och förvaltningen tar vid.

Processbild som visar de olika stegen som nämns i texten. Stegen kommer i ordningen: Förstudie/programhandling, Detaljplan, Beslut från Kommunstyrelsen, Beslut från Kommunfullmäktige, Projektering, Bygglov, Startbesked, Byggnation, slutbesked.

Processen visar i ordning som steg tas under projektets gång.

Aktuell status

Kommunfullmäktige beslutade 10 maj att anta programhandligen som en viljeinriktning. Det betyder att att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet enligt
programhandlingen och att arbeta in kostnaden för investeringen berörda budgetar, samt att därmed förklara förstudiefasen avslutad.

Arbete med detaljplanen pågår just nu och förväntas vara färdigt under 2024. Du kan läsa mer om processen för detaljplaner genom att klicka här.

Inspiration och gestaltning

Föreslagen ambition för gestaltningen är att framhäva träbyggnad och förstärka Noras identitet som trästad. Ta tillvara på kvaliteer och detaljer som finns i Nora för att sammanfoga nytt och gammalt som framhäver det bästa av båda världar.

Bild föreställande en modern träbyggnad bredvid ett exempel på en äldre byggnad i Nora

Detaljerna i Noras bebyggelse är viktiga för helheten. Gestaltningsambitionen
är att fånga detaljer från delar av trästaden.

Ett kollage av olika typer av träfasader

Exempel på olika typer av träpanel.

Förslag på Gestaltning

Det framtagna förslaget är en skola med gröna träpaneler, inspirerat av Nora och den kringliggande naturen, ett böljande tak som hämtar inspiration från Bergslagens skog och berg. Taket och fasaden är utformad för att ge ett välkomnande intryck oavsett vilket håll du kommer från.

Ingången till skolan har en portik som skyddar från regn och som även leder in till en innergård med ljusinsläpp i byggnaden.

Taket är framtaget så att lutningen ska underlätta för placering av solceller.

En datorgenererad bild som föreställer en ny skola på tre våningar. Huset är klätt med träpaneler och har en grön färg.

Föreslagen gestaltning

I programhandlingen finns förslag på invändig gestaltning av skolan. Fokus har varit att designa en modern funktionell och pedagogisk skola med lokaler även för fritidsgårdens verksamhet.

Målet för skolgården är att skapa en välkomnande yta som fungerar som plats för avkoppling, rekreation, idrott samt utelektioner.

Genomskärning av skolans våningsplan
Huvudtrappan upp till andra våningsplanen
Entréhall med ljusinsläpp från innergården
Bild ovanifrån utav föreslagen skolgård

Bilden visar ett exempel på hur skolgården skulle kunna se ut.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: