Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Olyckor och kriser

Bildningsförvaltningens krisorganisation
Om en krissituation uppstår inom någon av bildningsförvaltningens verksamheter är det viktigt att en krisorganisation är utvecklad och att personalen är insatt i hur man ska agera i de olika händelseförloppen som kan inträffa.

Organisationen inom bildningsförvaltningen är uppbyggd utifrån rektorsområdena där lokala akutgrupper finns. Rektor ansvarar för att den lokala akutgruppen, att information förankras hos personalen, anslår de resurser som krävs samt att uppdaterade telefonlistor finns tillgängliga. I krissituationer är det rektor som sammankallar och informerar personalen.

Inom bildningsförvaltningen finns en krisgrupp som består av bildningschefen, administrativa chefen, rektorerna, Resursens enhetschef samt en kurator. Gruppen ska bedöma om extra resurser behöver kallas in. Även alla praktiska detaljer ankommer på krisgruppen.

Vid hjälp i krissituationer finns handlingsplaner utarbetade utifrån olika krissituationer.

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2016-02-24