• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Skolresor

Riktlinjer för aktiviteter utanför förskolan och skolan

Allmänt

Reglerna ska vara väl kända för alla i verksamheten
Personalen ansvarar för att reglerna följs
Lämna information om dessa regler vid föräldramöten

Föräldrar

Informera vårdnadshavare i god tid om aktivitet, plats, färdsätt, speciella restriktioner mm
Begär nödvändiga tillstånd och information om individuella barns behov och begränsningar (ex speciell medicin, om barnet inte får bada, allergier o dyl)

Barn/elever

Gällande regler och anvisningar ska gås igenom före varje aktivitet
Kontrollera att barnen/eleverna uppfattat dem  

Personal

Personalens tillsynsansvar motsvarar barns/elevers ålder och mognad
Föräldrar och/eller andra medföljande likställs med personal
Aktuellt arbetslag beslutar om den inbördes ansvarsfördelningen
Vid aktiviteter där det är lagstadgad hjälmtvång (upp till 15 år) eller
där det rekommenderas att eleverna bär hjälm, uppmanas medföljande vuxna att också bära hjälm

Utrustning        

Mobiltelefon och nödvändiga telefonlistor ska medtas. Telefons funktion ska testas på platsen för aktiviteten
Förbandslåda ska medtas. Den ska, förutom förbandsartiklar, bl a innehålla handskar, mask till mun- mot munmetoden
                            
Barn och elever ska använda hjälm vid bandy- och ishockeyspel, skridskoåkning och utförsåkning på skidor.
Extra hjälmar ska finnas för utlåning, dock i begränsad omfattning.
Flytväst ska användas under färd med båt/kanot o dyl. Simkunnighet ska vara ett krav för sådana färder
 

Transporter

Cykel

 • Samlad gemensam cykelfärd
 • Cykling i grupp kan förekomma fr o m skolår 3
 • Hänsyn ska tas till såväl trafiksituation som elevers mognad
 • Minst två personal bör cykla med en undervisningsgrupp eller motsvarande. En av dem bör cykla först och den andra sist.
 • Lagstadgad hjälmtvång för barn/elever upp till 15 år, äldre elever rekommenderas att använda hjälm

Cykling på egen hand

Elev kan fr o m skolår 6, själva cykla i känd miljö till en bestämd samlingsplats
efter vårdnadshavarens godkännande

Personbil färd i vårdnadshavares eller personals motorfordon

För skjuts i samtliga bilar gäller trafikförsäkring
Alla som deltar i resan med personbil använder bälte

Vid vistelse i lägerskola eller liknande (övernattning) ska tillgång till bil
finnas om det inte kan anses helt onödigt

Buss och tåg   
Sittplats med bälte ska finnas till alla som deltar i resan
Sittplats  ska finnas till alla som deltar i resan

Barn/elev ska om möjligt inte behöva korsa trafikerad väg eller gata
vid av- och påstigning
 

Tillfällig färd med ordinarie trafik  

Minst en personal bör åka tillsammans med undervisningsgrupp eller motsvarande
Elever kan med vårdnadshavares medgivande åka enskilt
 

Bad


Allmänt              

 • Anslag och skyltar gås igenom vid varje badtillfälle
 • Minst en personal i arbetslaget ska vara sim- och livräddningskunnig
 • Bad ska ske samlat så att personalen har god uppsikt över barn/elever
 • Minst två personal ska närvara vid bad för en undervisningsgrupp eller motsvarande vid bad med förskolan och F-2
 • Minst en personal ska närvara vid bad för en undervisningsgrupp eller motsvarande vid bad år 3-9

Utomhus           

 • Endast välkända badplatser och stränder ska användas
 • Minst två personal ska närvara vid bad för en undervisningsgrupp eller motsvarande
 • Personal ska vistas i/vid vattnet då barn/elever badar 
 • Alla barn bör inte bada samtidigt utan gruppvis
 • Vid fritt bad uppmanas elever ha koll på varandra parvis

Annat boende

Kontrollera med uthyraren hur brandskydd och utrymning är anordnad
Gå igenom brandföreskrifter och utrymningsvägar samt öva utrymning
Kontrollera brandredskap

Annan vistelse

Kontrollera var utrymningsvägar finns

OlycksfallL   

Se bildningsförvaltningens krisplan

Aktiviteter beslutad av föräldrar

All verksamhet i grundskolan ska vara kostnadsfri för eleven. Om aktivitet ska     
genomföras, som kommunen inte bekostar, är det något som föräldrarna beslutar
om. Föräldrarna ansvarar för insamling och arrangemang. Skolans personal kan
delta och aktiviteten kan ske under skoltid om resans syfte stämmer överens
med Läroplanens mål. För säkerheten under aktiviteten ansvarar föräldrarna.       

Matsäck vid utflykter

Matsäck tillhandahålls av skolan/förskolan. Dock kan barn/elever ombedjas ta
med matsäck vid enstaka tillfällen.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: