• A-Ö
 • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
 • Huvudmeny

Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder

Fristående och kommunala verksamheter kan söka ekonomiskt bidrag s k tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd.

Information om grundbelopp och tilläggsbelopp inom kommunal samt fristående verksamhet gällande förskola, grundskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Resurser till kommunal samt fristående verksamhet fördelas lika i form av ett grundbelopp per barn/elev.  Alla skolor har som sin uppgift att anpassa sin organisation och sin undervisning så att hänsyn tas till alla elevers behov och förutsättningar. Detta ska inkluderas i grundbeloppet.
 
Utöver grundbeloppet kan såväl den kommunala som den fristående verksamheten vara berättigad till tilläggsbelopp för enskilda barn/elever i sin verksamhet. Verksamheten kan vara berättigad till tilläggsbelopp för enskilda barn/elever som har omfattande (extraordinärt) behov av särskilt stöd samt modersmålsundervisning.

Grundbelopp

Inom ramen för grundbeloppet i förskoleklass och grundskola ska kostnader för nedanstående rymmas;

 • undervisning
 • läromedel och utrustning
 • elevhälsa
 • måltider
 • administration
 • lokalkostnader

Inom ramen för grundbeloppet i förskola och fritidshem ska kostnader för nedanstående rymmas;

 • omsorg och pedagogisk verksamhet
 • pedagogiskt material och utrustning
 • måltider
 • administration
 • lokalkostnader

För fristående enheter tillkommer även kompensation för mervärdesskatt. I omsorgen och den pedagogiska verksamheten ska även kostnader för stödåtgärder till barn eller elever rymmas inom ramen för grundbeloppet.
 
I grundbeloppet för fristående verksamhet beräknas administrationen som en schablon om 3 %. För fristående enheter tillkommer även kompensation för mervärdesskatt om 6 %.

Grundbeloppet till de kommunala skolorna regleras inom resursfördelningssystemet. Till de fristående verksamheterna regleras utbetalningarna av grundbeloppet månadsvis efter aktuellt elevunderlag.

Grundbeloppet fastställs varje år i samband med den ordinarie budgetprocessen vilket innebär att beloppet ska fastställas före årsskiftet det år beloppet ska gälla.
 

Tilläggsbelopp

Både den enskilda och den kommunala verksamheten erhåller tilläggsbelopp för barn/elever som har omfattande (extraordinärt) behov av särskilt stöd.

Skollagen och förarbetena uttalar att stödåtgärderna ska vara extraordinära. Näst intill alla elevers behov ska därmed kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet. Det betyder att kostnader för t.ex. stöd i form av extra undervisning, specialpedagoginsats eller undervisning i en särskild grupp som syftar till att hjälpa elever med inlärningssvårigheter att nå målen inte berättigar till tilläggsbelopp, utan den insatsen ingår i den ersättning som betalas ut genom elevens grundbelopp.

Tilläggsbelopp avser ersättning för extraordinära stödbehov, vilket tex kan vara assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplat till det enskilda barnet/eleven och ska ha direkt samband med barnets/elevens särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång eller tillgodose sig verksamheten inom barnomsorgen. Åtgärderna ska inte vara av sådan art att de ryms under grundbeloppet.

Förutsättningar för att söka tilläggsbelopp

Det ska genom handlingsplaner, analys och tidigare prövade insatser inom ramen för grundbelopp tydligt kunna visas att behovet är en extraordinär stödåtgärd. Eftersom tilläggsbelopp endast ska lämnas i undantagsfall måste dock utredningen klart visa att eleven har ett sådant omfattande behov av särskilt stöd som ger rätt till tilläggsbelopp. 

Det är alltid barnets/elevens behov såsom det framträder i den pedagogiska verksamheten, inte barnets/elevens diagnos, som är underlag för bedömning av tilläggsbelopp. Behoven ska vara dokumenterade och tydligt definierade av person med specialpedagogisk, medicinsk och psykologisk kompetens eller annan extern specialistkompetens.

Ett ev. avslag på tilläggsbelopp innebär inte att ett behov av stöd inte föreligger utan att stödet ska rymmas inom grundbeloppet. Skolan med dess ledning har fortfarande skyldighet att sätta in det stöd som krävs oavsett om tilläggsbelopp beviljas. Tilläggsbelopp beviljas enbart för insatta åtgärder, ej planerade, detta för att tilläggsbelopp inte ska villkora barns och elevers rätt till särskilt stöd.

Vid bedömningstillfället kan även hänsyn tas till barnets/elevens vistelsetid i verksamheten.

Ansökan

Vem kan ansökan göras för och var ligger ansvaret för ansökan
Ansökan görs terminsvis. Ansökan kan göras för barn/elever folkbokförda i Nora kommun. Om barnet/eleven är folkbokförd i annan kommun ska tilläggsbeloppet sökas från hemkommunen. Rektor för barnet/eleven ansvarar för ansökan och är således även den som undertecknar ansökan. Byter ett barn/elev förskola/grundskola/fritidshem ansöker den mottagande rektorn om tilläggsbelopp.

Ansökan ska innehålla följande:

Var barnet/eleven kommer att vara placerad följande termin (grupp, klass, arbetslag etc).

Tydlig beskrivning av på vilket sätt det önskade stödet skulle vara till hjälp för barnet/elevens utveckling/studieresultat, vilka insatser som prövats inom ramen för grundbelopp och varför dessa inte är tillräckliga.
Pedagogisk kartläggning och handlingsplan som beskriver barnets/elevens utveckling kognitivt och socialt, definierar behoven och planerade insatser samt ger prognos inför framtiden. Kartläggningen ska kompletteras med exempelvis testresultat, läkarintyg, psykologbedömning etc. För elever i grundskolan måste utredning om särskilt stöd och beslut om åtgärdsprogram bifogas.

En ansökningsblankett fylls i, kompletteras med ovanstående material och sändes till Nora kommun, Bildning, 713 80 Nora.

Ansökan för höstterminen ska vara Bildningsförvaltningen tillhanda senast 15 augusti och för vårterminen 15 januari. Ansökan kan dock skickas in tidigare.

Ofullständig ansökan
En ansökan anses ofullständig om det inte framgår vad stödbehovet är, vilka extraordinära insatser detta behov ska tillgodoses med, resurser som rektor bedömer som nödvändiga för att genomföra de extraordinära insatserna. En ofullständig ansökan prövas först efter begäran om komplettering. En fullständig ansökan prövas endast utifrån inlämnat underlag.

Beslut

Fullständig ansökan
Vid en fullständig ansökan beslutar förvaltningschef om barnets/elevens behov ligger inom tilläggsbeloppet samt storleken på beloppet vid godkänd ansökan.

Ofullständig ansökan
Observera att ett avslag på hela, eller delar av, ansökan inte innebär att Nora kommun bedömt att barnet/eleven saknat stödbehovet. Det innebär endast att de beskrivna stödbehoven och/eller insatserna inte faller inom kategorin för tilläggsbelopp eller att begärd komplettering inte tillräckligt visar att stödbehovet är extraordninärt.

Överklagan
Kommunal verksamhet är skyldig att anpassa sin organisation och tillgodose det stödbehov som identifierats, oavsett om tilläggsbelopp godkänns eller ej. Fristående verksamhet kan överklaga beslut om tilläggsbelopp inom 3 veckor från det att de delgivits beslut. Överklagan behandlas sedan av Förvaltningsrätten i Karlstad.
 
Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp till fristående skola för en elev om "betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter" uppstår för kommunen. Om kommunen beslutat att inte betala något tilläggsbelopp för en elev med omfattande stödbehov av denna anledning är inte den fristående skolan skyldig att ta emot eller ge fortsatt utbildning åt eleven.

Utbetalning

Vid en godkänd ansökan utbetalas tilläggsbeloppet inom tre veckor. Den som erhållit tilläggsbelopp på felaktiga grunder är skyldig att genast återbetala beloppet.
Till kommunala verksamheter fördelas resurser inom det befintliga resursfördelningssystemet.
 

Uppföljning

En skriftlig uppföljning av beviljat tilläggsbelopp ska lämnas av rektor enligt blankett, här till höger på sidan, en gång per termin till skolchef om inget annat anges i beslutet. Av uppföljningen ska framgå resultatet av vidtagna åtgärder. Uppföljningen ska vara handläggaren tillhanda senast 30 november för höstterminen och senast 31 maj för vårterminen.

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad:

Ansökan görs av skolan/förskolan

blanketten sänds till:
Nora kommun
Bildningsförvaltningen
713 80 Nora.
Märk med REF: Tilläggsbelopp
Ansökan höstterminen senast 15 augusti
för vårterminen 15 januari.