• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Lex Sarah och lex Maria

Vård och omsorg ska ha hög kvalitet och ske på rätt sätt. Misstag ska följas upp och användas för att lära om och göra rätt. Som brukare ska du bli bra bemött och väl omhändertagen, få medicinsk behandling av hög klass och få rätt läkemedel.

Det pågår ett ständigt kvalitetsarbete där kommunen läser av, reflekterar över och förbättrar vården. När misstag har begåtts analyserar Nora kommun hur och varför, så att det inte händer igen. Lex Sarah och lex Mariah är en del av det kvalitetsarbetet.

Lex Sarah

Lex Sarah innebär att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden. Det gäller bland annat inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Även risk för missförhållanden ska rapporteras. En utredning genomförs och presenteras för individnämnden. Om händelsen bedöms falla inom anmälningsskyldigheten görs en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Bestämmelserna om lex Sarah finns i socialtjänstlagen och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Läs mer om lex Sarah på www.ivo.se Länk till annan webbplats.

Lex Mariah

En vårdskada är en skada som uppstått inom vården och som kunde ha undvikits. En vårdskada måste utredas av vårdgivaren, i Nora kommun är det den medicinskt ansvarig sjuksköterskan, MAS som utreder. Allvarliga vårdskador ska också anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det kallas för en lex Maria-anmälan.
Läs mer om vårdskada på www.ivo.se Länk till annan webbplats.

Aktuella anmälningar

En lex Sarah anmälan har skickats till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen som utretts, visar att det funnits brister i följsamheten till rutinen "besvara larm".

Bristerna har lett till konsekvenser för omsorgstagaren i form av oro. Bristerna har även inneburit att det funnits risk för allvarliga konsekvenser för omsorgstagaren.

I utredningen identifierar bakomliggande orsaker och åtgärder planeras för att förbygga att liknande händelser inträffar igen. Händelsen bedöms som ett allvarligt missförhållande och händelsen anmäls nu till IVO för att säkerställa att nämnden fullföljt sin utredningsplikt.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: