• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny
Flygfoto av Nora stad

Kommun och politik

Politiska beslut formulerar visioner och beslut som berör invånare och servicetagare. På www.nora.se finner du länkar till handlingar och protokoll från styrelser och nämnder.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommuns högsta beslutande församling. Deltagarna är folkvalda i samband med allmänna valet hösten 2018. Ordförande i kommunfullmäktige är Per Andreasson (S).
Fördelningen av kommunfullmäktiges 35 mandat:
Socialdemokraterna 12 mandat
Moderaterna 5 mandat
Sverigedemokraterna 4 mandat
Centerpartiet 3 mandat
Landsbygdspartiet 3 mandat
Norapartiet 3 mandat
Vänsterpartiet 2 mandat
Liberalerna 1 mandat
Kristdemokraterna 1 mandat
Miljöpartiet 1 mandat
Ledamöter i kommunfullmäktige Öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktiges möten är offentliga.

I kommunfullmäktige beslutas vilka nämnder som ska finnas, taxor, mål och visioner, kommunens budget och kommunalskattens storlek och frågor av mer principiell och övergripande slag. Kommunfullmäktige väljer också ledamöter och ersättare till bl a kommunstyrelsen.

På första sammanträdet med det nyvalda fullmäktige väljs en valberedning för den löpande mandatperioden.Valberedningen ska bestå av fullmäktiges presidium, dvs ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande.

Bland ledamöterna i presidiet väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts till ledamöter.
Möten och protokoll Öppnas i nytt fönster.

Valberedningen

Valberedningen bereder valärenden inför kommunfullmäktige. Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning och fyllnadsval av revisorer.Fullmäktige kan besluta att förrätta val utan föregående beredning.
Ledamöter i valberedningen Öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen följer frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning, sköter kommunens ekonomiska förvaltning, har uppsikt över nämnder och företag som inrättats av kommune, gör framtställningar hos kommunfullmäktige, nämnder och andra myndigheter, bereder eller yttrar sig i ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige samt genomför kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen har 15 platser och ledamöterna utses proportionerligt utifrån resultat i det allmänna valet samt eventuell valsamverkan. Ledamöterna utses av kommunfullmäktige.
Ledamöter i kommunstyrelsen
Öppnas i nytt fönster.
Möten och protokoll Öppnas i nytt fönster.

Tom Rymoen

Tom Rymoen (M), kommunalråd

Solweig Oscarsson

Solveig Oscarsson (S) kommunalråd

Ordförande från 1 december 2019 till 30 november 2020 är Solveig Oscarsson (S) . Hon efterträds följande år av Tom Rymoen (M). De följande åren byts de om ännu en gång.

Pia-Maria Johansson

Pia-Maria Johansson, (LPo) Oppositionskommunalråd

Följande partier har ingått valsamverkan:
Socialdemokraterna 5 platser
Moderaterna 2 platser
Centerpartiet 1 plats
Kristdemokraterna 1 plats
Liberalerna 1 plats
Vänsterpartiet 1 plats

Följande partier har ingått valsamverkan:
Landsbygdspartiet 2 platser
Norapartiet 1 plats
Sverigedemokraterna 1 plats

Utskott under kommunstyrelsen
Ledningsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet, barn- och ungdomsutskottet och socialutskottet väljs av kommunstyrelsen 5 december.
Möten och protokoll ledningsutskottet Öppnas i nytt fönster.
Möten och protokoll samhällsbyggnadsutskottet Öppnas i nytt fönster.
Möten och protokoll barn- och ungdomsutskottet Öppnas i nytt fönster.
Möten och protokoll socialutskottet Öppnas i nytt fönster.

Individnämnden

Individnämnden handlägger myndighetsärenden inom individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt inom utbildningsområdet. Individnämnden ansvarar också för myndighetsutövning mot enskilda individer exempelvis ekonomiskt bistånd, kontaktperson och skolskjutsärenden.
Ledamöter i individnämnden Öppnas i nytt fönster.

Kommunrevisionen

Sex förtroendevalda revisorer väljs av kommunfullmäktige för att granska den kommunala verksamhet som bedrivs i styrelser och nämnder. Ledamöter i kommunrevisionen
Länk till revisionsrapporter Öppnas i nytt fönster.

Att vara kommunal revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet granska den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen och nämnderna.I revisorernas uppdrag och ansvar ingår att bedöma om:

  • verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt
  • den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna har fullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag till styrelse och nämnder som utgångspunkt i revisionsprocessen.
Årligen granskas all verksamhet i kommunen i den omfattning som följer av lag och god revisionssed. Resultaten av revisorernas granskningar redovisas för den nämnd eller styrelse som berörs av rapporten. De genomförda granskningsinsatserna under året ger tillsammans ett underlag för revisorerna att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelse och nämnder.

De förtroendevalda revisorerna biträds av yrkesrevisorer från KPMG AB.

Valnämnden

I varje kommun finns en valnämnd som har rollen av lokal valmyndighet. Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommun, val till Europaparlament samt folkomröstningar som riksdag och kommunfullmäktige beslutar om. Vid frågor kontakta valnämndens sekreterare, tfn. 0587-810 00
Ledamöter i valnämnden Öppnas i nytt fönster.
Möten och protokoll Öppnas i nytt fönster.

Rådgivande organ

Kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet är rådgivande organ till kommunens beslutsfattare. Läs mer Öppnas i nytt fönster.

Möten och protokoll - länk Öppnas i nytt fönster.

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: