• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Diarium och arkiv

Diarium är ett register över de handlingar som inkommer eller upprättas på kommunen, för att sedan arkiveras i kommunens arkiv

Diarium

Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. För att lättare sortera handlingarna har varje nämnd i Nora kommun sitt eget diarium.

Allmän handling

Med allmän handling menas en handling som finns hos myndigheten, som kommit in till myndigheten eller upprättats där. Allmänna handlingar är i princip offentliga men kan vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen.

Begäran om allmän handling

Om du önskar ta del av en allmän handling vänder du dig till kommunens registratorer, telefonnummer 0587-810 00. Du kan också skriva till nora.kommun@nora.se.

Taxa för utlämnande av kopia av allmänna handlingar

Kommunens taxa för utlämnande av kopia av allmänna handlingar finner du här. Öppnas i nytt fönster.

Sekretess 

 Frågor om sekretess regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess betyder förbud att röja uppgifter och är en inskränkning i offentlighetsprincipen.

Offentlighets- och sekretesslagen gäller för myndigheter. Sekretess gäller gentemot enskilda och andra myndigheter men också mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet. Offentlighets- och sekretesslagen kan inte förändras genom lokala regleringar.

För anställda och förtroendevalda inom den kommunala verksamheten gäller reglerna i offentlighets- och sekretesslagen.
Tystnadsplikten gäller förbud mot att obehörigen lämna ut uppgifter om enskilds personliga förhållanden. I vissa lägen föreligger ett behörigt utlämnande av uppgifter t. ex. när det finns ett lagstöd för att lämna ut sekretessbelagda uppgifter. Ett viktigt exempel är skyldigheten att anmäla missförhållanden som kan innebära att sociala myndigheter behöver ingripa till ett barns skydd (Socialtjänstlagen 14 kap 1 §).

Allmänna handlingar är tillgängliga till alla. För att ta del av arkivhandlingar, kontakta arkivet (se kontaktuppgifter ) eller kom på besök (se öppettider). Du kan också göra en beställning av handlingar i förväg via beställningsformulär eller telefonkontakt för att få en kopia skickat till dig.

Sekretess och känsliga uppgifter

En del av uppgifter i kommunala handlingar kan omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, högst under 70 år. I så fall måste handlingar sekretessprövas innan de kan lämnas ut. Handlingar kan också innehålla känsliga personuppgifter.
Om du vill ta del av handlingar som omfattas av sekretess eller innehåller känsliga personuppgifter, vänligen kontakta arkivet.

Fastighetshandlingar och kartor

Kartor och fastighetshandlingar måste alltid beställas i förväg. Handlingar rörande bl.a. miljö- och byggfrågor från och med år 2004 finns hos Samhällsbyggnadsförvaltningen som du kan kontakta via:

Telefon: 0587-55 00 40

E-post: info@sb-bergslagen.se

Beställ handlingar från arkivet

Betygskopior
Fastighetshandlingar och kartor
Övriga allmänna handlingar

När du beställer handlingar samlar vi in dina kontaktuppgifter. Vi behandlar dem enbart i syfte att kunna skicka de handlingar du begär. Begäran om handlingar från kommunarkivet gallras vid inaktualitet. De personuppgifter som behandlas är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och i vissa fall även födelsedata.

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1 c, för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet samt 6.1 e att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Du har rätt att vara anonym när du begär ut handlingar. Vill du vara anonym ska du ringa eller besöka arkivet.

Om du vill läsa mer om hur kommunen behandlar dina personuppgifter, klicka här Öppnas i nytt fönster..

Allmänna handlingar är tillgängliga till alla. För att ta del av arkivhandlingar, kontakta arkivet (se kontaktuppgifter ) eller kom på besök (se öppettider). Du kan också göra en beställning av handlingar i förväg via beställningsformulär eller telefonkontakt för att få en kopia skickat till dig.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: