• Huvudmeny

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Nora kommun har rätt att lämna in medborgarförslag som kommunfullmäktige tar ställning till. Förslagsrätten gäller även barn och ungdomar samt personer med utländsk bakgrund som inte har kommunal rösträtt.  

Föreningar, sammanslutningar, råd eller andra organisationer kan inte väcka medborgarförslag. 

Syftet med medborgarförslaget är att du som medborgare i kommunen ska ha möjlighet att komma med synpunkter eller förslag på saker du tycker saknas eller bör åtgärdas och som ligger inom kommunens ansavars- och verksamhetsområde.

För att medborgarförslaget ska behandlas ska det:

  • vara skriftligt och märkt Medborgarförslag. Färdig blankett hittar du via länken till höger på sidan.
  • innehålla synpunkter eller förslag på något inom kommunens verksamhet och ansvarsområde som du tycker saknas eller behöver åtgärdas.
  • innehålla endast ett ämne per medborgarförslag.
  • inte ha odemokratisk eller rasistisk innebörd. Det får inte heller strida mot lag eller handla om myndighetsutövning mot en enskild person.
  • vara undertecknat av de som lämnar in medborgarförslaget. Namn och adress till minst en av de som lämnar förslaget.

Medborgarförslaget lämnas:

  • till administrativa avdelningen i Tingshuset
  • per brev till adressen Tingshuset, 713 80 Nora eller
  • direkt på fullmäktiges möte.

Medborgarförslaget presenteras av ordföranden om inte förslagsställaren själv vill presentera det. Därefter överlämnar kommunfullmäktige förslaget till kommunstyrelsen. När kommunfullmäktige sedan ska behandla svaret på medborgarförslaget inbjuds förslagsställaren till mötet och har då rätt att yttra sig.

Medborgarförslag bereds på samma sätt som motioner, dvs kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar vem som ska besvara förslaget. Därefter bereds ärendet enligt samma rutiner som övriga ärenden.

Två gånger varje år ska kommunfullmäktige redovisa de medborgar-förslag som inte är färdigbehandlade.

Alla inkomna medborgarförslag är allmänna handlingar. Det innebär att vem som helst har rätt att läsa förslaget och namnet på den som lämnat det

 

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2018-12-04

Blankett som du kan använda när du skriver Medborgarförslag.