• Huvudmeny

Folkhälsa i Bergslagen

Folkhälsa är ett uttryck för hälsotillståndet hos befolkningen. En god folkhälsa förutsätter att hälsan är jämlikt och jämställt fördelad och att hälsoläget är allmänt gott.

Norra länsdelens kommuner, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, har ett avtal med Region Örebro län kring arbetet med folkhälsa. Målet är att främja en god och jämlik hälsa hos befolkningen i de fyra kommunerna.

Folkhälsoarbetet sker inom olika områden och bygger på lokal samverkan mellan Region Örebro län, länsdelens kommuner, Örebro läns bildningsförbund, Örebro läns idrottsförbund m fl. Nuvarande avtal gäller till och med april 2018.

Folkhälsoarbetet och samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas på människors lika villkor till hälsa och livskvalitet. Arbetet ska utgå från lokala och regionala styrdokument. Viktiga utgångspunkter för det gemensamma folkhälsoarbetet är:

  • Angripa den ojämlika fördelningen av hälsa
  • Verka för en god hälsa hos barn och unga
  • Verka för ett hälsosamt åldrande
  • Stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet

Folkhälsoteamet

Till stöd för kommunernas arbete finns länsdelens folkhälsoteam. Det består av en folkhälsochef, två folkhälsoutvecklare  och en utvecklingsledare för barn och unga. Till teamet räknas också den stödfunktion som Örebro läns idrottsförbund samt delar av resurs från Örebro läns bildningsförbund har för norra länsdelen. Folkhälsoteamet fungerar som metod- och kunskapsstöd och arbetar på uppdrag av de kommunala verksamheterna.
Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-04-12

Folkhälsoteamet  norra länsdelen i Bergslagen