• Huvudmeny

Kommunal anslagstavla

Den digitala anslagstavlan ersätter den offentliga anslagstavlan för kungörelser och anslagsbevis som tidigare var placerad fysisk i Tingshuset entré.

Kungörelser: En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Anslagsbevis: Bevis sätts upp när protokoll är justerade. Justeringen tillkännages genom anslag.  Du har möjlighet att överklaga beslut. Länk till hur man överklagar>>

 • Anslag/bevis


  Ledningsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2019-11-13


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-11-18


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-12-10


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>
 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnadsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2019-11-13


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-11-18


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-12-10


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>
 • Anslag/bevis


  Barn- och undomsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2019-11-12


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-11-15


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-11-07


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>
 • Anslag/bevis


  Socialutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2019-11-12


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-11-14


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-12-06


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Kungörelse


  Kungörelse om underrättelse om granskning för förslag till detaljplan gällande detaljplan för Rosen 11 m.fl. i Nora, Nora kommun
  Granskning pågår 8 november – 29 november 2019 Planförslaget möjliggör främst en nybyggnation av vårdboende, men även möjlighet att utveckla bostäder och centrumfunktioner i området. Därtill förnyas byggrätterna för befintlig bebyggelse inom kvarteret Rosen.Planområdet är beläget i centrala Nora och gränsar mot Tingshusgatan som är genomfartsväg i stadskärnan. Planområdets area är ca två hektar. Planförslaget bedöms ha stöd i gällande översiktsplan. I översiktsplanen anges att nya bostäder och verksamheter främst bör tillkomma inom utpekade områden samt genom förtätning
  inom staden. Denna exploatering kan ses som en förtätning av Nora stad och är i enlighet med de strategiska ställningstaganden som gjorts i översiktsplanen.
  Planhandlingarna finns att läsa på biblioteket i Nora, Storgatan 15, på Stadsarkitektkontoret i
  Lindesberg, Kungsgatan 41 samt digitalt på
  www.sbbergslagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Synpunkter på förslaget sändes till info@sb-bergslagen.se, ange i
  ämnesraden ”Diarienummer ”S-2017-1014”, eller
  Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.
  Eventuella synpunkter måste ha inkommit till Stadsarkitektkontoret senast den 29 november 2019. Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn och adress .  Uteblivet svar betyder att inga synpunkter finns.Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2019-10-29


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-11-06


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-11-28


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


 • Anslag/bevis


  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum:

  2019-10-16


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-10-29


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-11-20


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>
 • Anslag/bevis


  Bergslagens överförmyndarnämnd (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2019-10-16


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-10-24


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-11-18


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


 • Anslag/bevis


  Bergslagens överförmyndarnämnd

  Sammanträdesdatum:

  2019-10-16


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-10-24


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-11-18


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


  Länk till protokoll>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2019-04-16