• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Överklaga beslut

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Förvaltningsbesvär gäller bara beslut som gäller en enskild person.


Laglighetsprövning enligt kommunallagen

Vem kan överklaga?

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Karlstad. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet har anslagits på kommunens officiella anslagstavla. Nora kommuns digitala anslagstavla finns på nora.se.

Förvaltningsrätten i Karlstad finns på adressen Box 568, 651 12 Karlstad.

Förvaltningsrättens prövning

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • beslutet strider mot lag eller annan författning

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Om kommunen har verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts. Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.

Reglerna finns i kommunallagen

Reglerna för laglighetsprövning finns i 10 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt. Om det är ett lämpligt beslut ligger utanför prövningen. 

Förvaltningsbesvär

Vem kan överklaga?

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska skickas in till kommunen som tar ställning till om överklagandet kommit in i rätt tid. Som regel har du tre veckor på sig att överklaga beslutet.

Adress:
Nora kommun, 713 80 Nora

Om ditt överklagande kommit in i rätt tid skickar kommunen det vidare till den myndighet som ska överpröva beslutet.

Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Här ska det framgå hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande. Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och också själva sakfrågan.

Exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov eller socialt bistånd.

Reglerna finns i förvaltningslagen

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen, vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: