• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Planer och styrdokument

Policyn, strategier och planer som rör Nora kommun beslutas av kommunfullmäktige. Riktlinjer beslutas av kommunstyrelsen.

I Riktlinjer för styrdokument, se nedan, redovisas kommunens besluts- och dokumentstruktur.

Policyn

En policy anger kommunens allmänna förhållningssätt till något, vilka värderingar och grunder som ska styra arbetet inom avgränsade områden. Policyn är kortfattade och konkretiseras i andra styrdokument.
Policyn antas av kommunfullmäktige.


Arbetsmiljöpolicy Öppnas i nytt fönster.
Finanspolicy Öppnas i nytt fönster.

IT-säkerhetspolicy
Kommunikationspolicy
Pensionspolicy
Policy mot kränkande särbehandling
Policy sociala medier
Policy rökfri arbetstid
Alkohol- och drogpolicy
Rehabiliteringspolicy
Rekryteringspolicy
Representationspolicy
Telefonpolicy
Upphandlingspolicy
Ledarskapspolicy Öppnas i nytt fönster.


Strategier och planer

En strategi eller plan anger inriktning, vägledning och prioriteringar som är kommunövergripande. Planer och strategier anger hur verksamheterna ska agera för att nå ett visst resultat, men inte konkreta åtgärder och aktiviteter. Dessa ingår istället i kompletterande riktlinjer, regler eller rutiner.
Strategier och planer antas av kommunfullmäktige.

Biblioteksplan Öppnas i nytt fönster.
Bostadsförsörjningsplan Öppnas i nytt fönster.
Dokumenthanteringsplaner
Etnisk mångfaldsplan
Grafisk handbok
IT-strategi
Jämställdhetsplan
Handlingsplan mot kränkande särbehandling
Handlingsplan sexuella trakasserier
Handlingsplan våld i nära relationer
Krisplanering, kommunövergripande
Kriskommunikationsplan
Kostpolitiskt program
Pandemiplan
Plan för personer med funktionsnedsättning
Strategi för implementering och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen Öppnas i nytt fönster.
Översiktsplan och planer som hör samman med byggande

Näringslivsstrategi Öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer

Riktlinjer för styrdokument, Nora kommun
Riktlinjer markanvisning och exploateringsavtal

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: