• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Kommunikationspolicy

Nora kommuns kommun­ikations­policy anger ett gemensamt förhållnings­sätt i
informations- och kommunikation­sfrågor.

Kommunikationspolicyn beskriver hur Nora kommuns medarbetare möter kommunens målgrupper genom
kommunikation. Den anger också kommunikationsansvar kring planering, beslut och service samt huvudsaklig organisation för kommunikationsverksamheten. På så sätt säkerställer kommunikations-policyn att alla målgrupper får god information inom Nora kommuns ansvarsområden.

Lagstiftning

Kommunikationspolicyn utgår från bestämmelser i svensk lag avseende informationsfrihet, yttrandefrihet, offentlighet och sekretess:

 • Yttrandefrihetsgrundlagen
 • Tryckfrihetsförordningen
 • Offentlighets- och sekretesslagen

Informationsansvar:

 • Kommunallagen
 • Förvaltningslagen
 • Språklagen
 • Arbetsmiljölagen

Kommunikations­verksamheten påverkas också av:

 • Upphovsrättslagstiftningen
 • Personuppgiftslagen
 • Marknadsföringslagen
 • Lagen om elektroniska anslagstavlor

Viktiga målgrupper

Medarbetare i Nora kommun ska få tillgång till den information de behöver av arbetsgivaren, för att kunna utföra
arbetet på ett bra sätt.

Invånare i Nora kommun ska få information om beslut och service för att kunna nyttja sina rättigheter som medborgare och servicetagare. Avsändare är Nora kommun.

Besökare, del i närings-, kultur- eller föreningsliv, tänkbar inflyttare eller den som är intresserad av att veta mer om Nora kommun ska nås av information och marknadsföring som presenteras på ett professionellt och tillgängligt sätt. Det bidrar till att förstärka Nora kommun som en attraktiv plats att leva, bo och arbeta i. Avsändare kan vara Nora kommun och platsvarumärket är övergripande avsändare.

Förhållningssätt

Nora kommuns kommunikation ska vara till nytta.
Den ska vara:

Korrekt, öppen och tillgänglig

Medarbetarna i Nora kommun ska vara medvetna om och leva upp till offentlighetsprincipens krav. Budskapet ska vara korrekt och sant. Om information inte finns att ge bör medborgarna få veta varför och när den kan finnas tillgänglig.

I all kommunikation ska Nora kommun sträva efter största möjliga öppenhet för att skapa förståelse för beslut som fattas och verksamheter som bedrivs.

Kommunikationen anpassas efter målgruppens behov och intressen. Nora kommun ska vara lätt att känna igen genom tydlig identitet i fråga om form, ton och avsändare. Tonen är enkel, vårdad och begriplig, såväl i tal som i skrift, och språk och innehåll anpassas efter målgrupp.

Offensiv och samordnad

Kommunikationen ska ha en drivande roll i besluts- och utvecklingsprocesser och säkerställas i alla beslut. Nora kommun ska ta initiativ till kommunikation kring viktiga frågor och händelser och underlätta för dem som söker information om kommunens verksamhet. Helst ska informationen vara tillgänglig redan innan den efterfrågats. Intern och extern kommunikation ska samverka.

Frekvent och relationsskapande

Kommunens verksamhet ska beröra kommuninvånarna i vardagen och såväl beslut som information om service ska förmedlas kontinuerligt på ett sätt som når dem som berörs.

Medarbetarna har ansvar för att lyssna på både servicetagare och andra kommuninvånare. Det ska vara lätt att ta kontakt med Nora kommun och frågor, synpunkter och kritik välkomnas och tas om hand.

Ansvarsfördelning

Nora kommun är en politisk styrd organisation som förser kommuninvånarna med vardaglig service. Det är de förtroendevaldas uppgift att driva politik och kommunicera resonemang och beslut. Medarbetarna tar fram underlag, genomför beslut och informerar om kommunal service.

Alla förtroendevalda har ansvar gentemot sina väljare att fånga upp signaler och åsikter och återkoppla
till dem. Politiska partier hanterar sin egen information och informationsspridning.

I chefsuppdraget ingår kommunikationsansvar gentemot medarbetare och medborgare – kommunikation ska finnas med både i planering av verksamhet och i det dagliga arbetet. Chefen ansvarar också för att medarbetarna får kunskap och information om sin betydelse för bilden av Nora och Nora kommun.

Varje enskild medarbetare inom Nora kommun ansvarar för att ta del av den information som krävs för att kunna genomföra ett bra arbete. Varje medarbetare har sitt specifika kommunikationsansvar gentemot sin
närmaste chef och övriga medarbetare, ett ansvar för att sakligt föra ut information kring det egna verksamhetsområdet samt företräda bilden av Nora och Nora kommun.

Nora kommunkommunikation är en resurs för samtliga kommunala verksamheter. Kommunikationsverksamheten utvecklar kommunens kommunikationsarbete, planerar och samordnar Nora kommuns övergripande interna och externa kommunikation samt ger råd och stöd i kommunikations- och mediefrågor

Nora kommuns kommunikationsstrateg har ett övergripande ansvar för kommunens interna och externa kommunikation samt kommunikations-kanaler, och ansvarar för policy-, intern- och extern webb, grafisk profil samt varumärkesfrågor.

Mediekontakter

Varje medarbetare har rätt att uttala sina personliga uppfattningar i massmedia och ingen har rätt att efterforska uppgifter. I faktaberoende frågor förutsätts varje medarbetare företräda kommunen på ett sakligt sätt. I alla chefsuppdrag ingår att i tjänsten företräda Nora kommun i massmedia.

Styrande dokument

Som stöd för den dagliga kommunikationsverksamheten finns förutom Kommunikationspolicyn också

 • Policy för sociala medier Nora kommun
 • Grafisk handbok för Nora kommun
 • Regler för användning av bilder (kommande)
 • Regler för användning av platsvarumärket (kommande)
 • Klarspråk
 • Språkrådet
 • Myndigheternas skrivregler
 • Riktlinjer från E-delegationen

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: