• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

IT-säkerhetspolicy

IT-säkerhet är en del i organisationens lednings- och kvalitetsprocess som ska bidra till att ett ITsystem kan användas på avsett sätt och med avsedd funktionalitet. Antagen av kommunfullmäktige 2006

1. Inledning

KBM:s rekommendationer om basnivå för IT-säkerhet (BITS) ska gälla som ramverk för IT-säkerhetsarbetet.

IT-säkerhetspolicy är en del av organisationens IT-verksamhet och redovisar ledningens
viljeinriktning och stöd för IT-säkerhetsarbetet och syftar till att klarlägga:

 • mål för IT-säkerhetsarbetet
 • organisation, ansvar och roller inom IT-säkerhetsområdet
 • eventuella riktlinjer för områden av särskild betydelse

Policyn konkretiseras i IT-säkerhetsinstruktionerna, Förvaltning, Drift och Användare samt i
Systemsäkerhetsplaner.

IT-säkerhetsinstruktionerna fastställs enligt bestämmelserna i organisationens arbetsordning.

2. Mål för IT-säkerhetsarbetet

2.1 Långsiktiga mål

För organisationens IT-säkerhetsarbete ska gälla att:

 • lagar och föreskrifter följs
 • det stöder utvecklingsarbetet
 • krishanteringsförmågan säkerställs
 • det förebygger oväntade händelser i IT-systemen som kan leda till negativa konsekvenser
 • det säkrar en effektiv informationsförsörjning som bidrar till ökat skydd och stöd för
  medarbetare, samverkande partners och tredje man
 • alla investeringar både i form av information (data) och teknisk utrustning skyddas i
  tillräcklig grad
 • informationen ses som en tillgång och skyddas i paritet med dess värde
 • all personal ges kunskap om gällande IT-säkerhetsregler
 • det finns tillgång till en gemensam, säker och väl definierad infrastruktur för extern och
  intern datakommunikation
 • hotbilden för varje enskilt samhällsviktig IT-system analyseras fortlöpande

De långsiktiga målen ska säkerställa att organisationen kan tillhandahålla relevant information som:

 • endast delges behöriga personer och kan levereras vid rätt tidpunkt och till skäliga kostnader
 • är riktig, komplett och aktuell
 • efterfrågas och som organisationen har ett ansvar att tillhandahålla

2.2 Årliga mål

IT-säkerhetsarbetet ska bedrivas som en integrerad del av organisationens normala verksamhet. Årliga mål för arbetet ska därför beslutas och framgå av verksamhetsplaneringen.
För de årliga målen bör anges:

 • vad ska göras under året
 • tidplan (när och hur, sluttidpunkt)
 • resurser för arbetet (personella och ekonomiska)
 • när och hur uppföljning, utvärdering och avrapportering ska ske
 • när och hur organisationens medarbetare ska informeras och utbildas.

3. Organisationens roll och ansvar

3.1 Övergripande ansvar

Det övergripande ansvaret för säkerheten i organisationens IT-verksamhet vilar på kommunchefen.

3.2 Roller och ansvar

Organisation, roller och fördelning av ansvar ska säkerställa att ett IT-system kan administreras och hanteras på ett sådant sätt att det under hela sin livstid bidrar till att stödja avsedd verksamhet och uppfylla IT-säkerhetspolicyns mål. Detta innebär att ett IT-system med alla dess delar är en resurs i en verksamhet på samma sätt som personal, lokaler, kontorsmaterial mm.
Samtliga IT-system ska vara identifierade och förtecknade och kommunchefen utser systemägare för dessa. Organisationens IT-system ska klara den basnivå för IT-säkerhet som KBM:s rekommendationer beskriver. För de samhällsviktiga IT-systemen ska en systemsäkerhetsplan vara upprättad i enlighet med KBM:s IT-säkerhetsguide. Planen ska utgöra underlag för utsedd systemägares beslut om driftgodkännande.
Den interna organisationen för IT-säkerhetsarbetet, roller, fördelning av ansvar och arbetssätt framgår av IT-säkerhetsinstruktion: Förvaltning.

4. Säkerhetsrutiner

Vissa områden inom området IT-säkerhet är av särskild betydelse för organisationens verksamhet.

Av IT-säkerhetsinstruktionerna ska nedanstående områden och de särskilda riktlinjer, regler och rutiner som gäller för dessa framgå enligt följande:

 • IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning: Områdena Behörighetsadministration, behörighetskontroll, loggning och sårbarhet, distansarbete, drift- och förvaltning, tillträdesskydd, säkerhetskopiering och lagring, Avveckling av datamedia och datakommunikation.
 • IT-säkerhetsinstruktion Användare; Områdena Informationsklassning, distansarbete, IT-incidenthantering, säkerhetskopiering och lagring, e-post och användning av Internet.
 • IT-säkerhetsinstruktion Drift: Områdena system- och driftdokumentationer, förvaring av datamedia, bemanning, tillträdes- och brandskydd, elförsörjning, regler för säkerhetskopiering och förvaring av datamedia.

5. Revidering och uppföljning

Uppföljning är en viktig del i IT-säkerhetsarbetet.
Uppföljningen ska bevaka:

 • att beslutade åtgärder är genomförda
 • årliga mål är uppfyllda
 • att riktlinjer följs
 • att systemsäkerhetsplaner och policydokument vid behov revideras

Policy, Säkerhetsinstruktioner och Systemsäkerhetsplaner ska löpande följas upp och vid behov revideras.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: