• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Mål och riktlinjer för måltider

Salladsbuffé

I kommunen tillagas måltider till förskola, skola, omsorgen och äldreomsorgen. Kommunen vill ge förutsättningar för att barn, elever, äldre och personal ska känna matglädje och kunna få insikt om matvanors betydelse för hälsan.

Mat, måltider och goda matvanor är en viktig del i folkhälsoarbetet. Levnadsvanor och livsstil påverkas av den miljö där människor lever och verkar: hemmet, skolan, boendet, arbetsplatsen och fritiden, men också av människors livsvillkor som utbildning, ekonomi och sysselsättning. Politiska beslut som syftar till att skapa stödjande miljöer och ett gemensamt förhållningssätt, samsyn och helhetsperspektiv i kommunens verksamheter är nödvändiga. Kommunstyrelsen beslutade därför 2013-09-18 (Nora kommun, 2013) att ta fram ett övergripande kostpolitiskt program med riktlinjer för kommunens alla verksamheter som tillhandahåller livsmedel.

Arbetet med programmet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från kommunen (kostchef, folkhälsoutvecklare och folkhälsostrateg) och från Region Örebro län (nutritionist). Grunden för det kostpolitiska programmet och dess riktlinjer har tagits fram i en process genom dialogmöten och fortbildningsdagar tillsammans med chefer och medarbetare från:

  • Förskolor, skolor, fritidshem och fritidsgårdar
  • Äldreboenden, hemtjänst, enhet för funktionshindrade, hemsjukvård, gruppboenden och boende för ensamkommande barn
  • Måltidsverksamheten
  • Cafeterior
  • Elevhälsa

Processen har bidragit till att skapa ett gemensamt måldokument där kommunens service och tjänster gynnar medborgarnas livskvalitet och hälsa. Syftet med att involvera all personal har varit att förankra programmet samt arbeta med dialog, inflytande och delaktighet.

Diskussionerna har genomförts utifrån följande frågeställningar:
Vad fungerar bra idag och vad behöver utvecklas?
Vilka riktlinjer i ett kostpolitiskt program skulle kunna vara ett stöd för ert arbete?

De tankar och synpunkter som framkommit har format det kostpolitiska programmet och riktlinjerna för respektive verksamheter.

Styrdokumentet är uppdelat i två delar:

  • Övergripande kostpolitiskt program
  • Riktlinjer för verksamhetsnivåer

Dessa ligger till grund för verksamhetsspecifika regler och instruktioner/checklistor som ska tas fram av verksamhetsansvariga chefer.

Riktlinje för specialkost och anpassade måltider i barnomsorg, skola och fritidshem.

Klicka här för att läsa riktlinjen.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: