• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Policy rökfri arbetstid

Policy för rökfri arbetstid i Nora kommun

Praktisk tillämpning av rökfri arbetstid

Rökfri arbetstid innebär att

  • medarbetare inte får röka under arbetstid. Detta inkluderar pauser men inte lunchrast.
  • kläder som används i arbetet inte ska utsättas för rök.
  • rökning inte får ske i bilar som används i arbetet.

Rökfritt område innebär att

  • rökning inte får ske inom Nora kommuns lokaler eller i dess omedelbara närhet.
  • ingen ska behöva utsättas för passiv rökning eller röklukt
  • vid varje entré upprättas en rökfri zon om minst 25 meter.

Hjälp och stöd

Medarbetare i Nora kommun erbjuds stöd för att minska rökbehovet eller bli helt fria från beroendet. Alla medarbetare ska känna till vilken hjälp arbets-givaren erbjuder.

Kommunen ansvarar för att tobaksavvänjning finns tillgänglig för personalen. All personal ska erbjudas tobaksavvänjning på kommunens bekostnad vid ett tillfälle under 12 månader efter det att policyn träder i kraft.

Arbete i enskilt hem

Inom äldreomsorgen och inom enheten för personer med funktionshinder arbetar kommunens medarbetare i enskilda brukares hem. Uppdraget gent-emot brukaren och medarbetarens rätt till en tillfredsställande arbetsmiljö kan ibland stå i kontrast till varandra. Premissen är dock att ingen ofrivilligt ska utsättas för passiv rökning. Det är arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder så att medarbetarnas exponering för tobaksrök upphör eller minimeras. Utifrån perspektivet passiv rökning ska även brukarens hälsa och risken att utsättas för ofrivillig rök eller röklukt beaktas.

Bakgrund till beslut om rökfri arbetstid

Om rökning och hälsa

Riksdagens övergripande mål för den nationella folkhälsopolitiken är god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Tobaksbruk är en av de faktorer som påverkar folkhälsan mest och det är därför viktigt att bruket av tobak minskar.

Passiv rökning

En rökare får själv i sig cirka en fjärdedel av röken, resten går ut i omgiv-ningen. De människor som finns i närheten blir därmed passiva rökare. Den som ofta utsätts för tobaksrök riskerar att drabbas samma hälsoproblem som den som röker, även om riskerna är större för rökaren.

Kostnader i arbetslivet

Beräkningar visar att rökning orsakar betydande kostnader för arbetsgivaren. Enligt Folkhälsoinstitutet kostar en rökare ca 45 000 kronor per år för arbets-givaren i form av tidsförlust vid rökpauser och ökad sjukfrånvaro.

Syfte och mål med rökfri arbetstid

Nora kommuns arbetsplatser ska vara rökfria. Kommunen har som arbets-givare ansvar för att ingen medarbetare mot sin vilja ska utsättas för tobaks-rök på arbetsplatsen. Det är viktigt att alla medarbetare trivs, mår bra och är friska.

Nora kommun ska vara en attraktiv och hälsofrämjande kommun med friska och hälsosamma arbetsplatser. Ingen medarbetare, vård- eller omsorgs-tagare, elev eller barn ska utsättas för hälsorisk på grund av tobaksrök. Det långsiktiga målet är att Nora kommun ska vara en helt tobaksfri arbetsplats.

Utvärdering

Policyn för rökfri arbetstid ska utvärderas vartannat år i medarbetarenkäten.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: