• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Etnisk mångfaldsplan

Etnisk mångfaldsplan för Nora kommun

Nora kommun ska i planering och genomförande av vårt arbete beakta etniska mångfaldsaspekter i rekrytering, arbetsförhållanden och för att förhindra etniska trakasserier. Syftet är att motverka etnisk diskriminering och på längre sikt spegla samhällets etniska sammansättning i personalsammansättningen.

Till grund för planen ligger kommunens övergripande mål: ”Nora – möjligheternas kommun där historia och framtid möts”, detta gör vi genom att bla ”värna om alla människors lika värde där mångfald berikar och du är betydelsefull för vår utveck­ling”. Även övriga planer såsom, personalpolitiska programmet, jämställdhetsplanen, planen mot kränkande särbehandling samt visionen för invandrarpolitiska programmet ligger som grund för denna plan.

Rekrytering

Ingen som söker tjänst i Nora kommun skall diskrimineras p g a etnisk ursprung. Vi vill ha sökanden med olika etniska bakgrunder och detta ska framgå när vi annon­serar ut tjänster. Det är viktigt att få in olika etniska grupper på våra arbetsplatser vilket innebär att vi måste öka vår kunskap om andra kulturers utbildningar och arbetsliv.

Vid osäkerhet, om vad den sökande har för kompetens enligt insända handlingar, skall vi tillhandahålla validering av den sökandes utbildningar och yrkes­erfarenheter.

Vi skall också utbilda chefer och fackliga företrädare om olika etniska frågor.

Arbetsförhållanden

Kommunens ledning chefer/arbetsledare och all övrig personal ska ha tillräckliga kunskaper om etniska mångfald, etnisk diskriminering och trakasserier, vår mångfaldsplan mm för att kunna lösa våra uppgifter.

Alla ska, oberoende av etniska bakgrund, kunna arbeta under lika förutsättningar hos oss om man i övrigt uppfyller kvalifikationskraven.

Vi ska gå ut med information om vår mångfaldsplan till alla anställda, den ska också finnas på intranätet i personalhandboken.

Etniska trakasserier

Etniska trakasserier, liksom alla andra trakasserier, får på inga villkor förekomma på våra arbetsplatser. Handlingsplan för kränkande särbehandling, som också gäller etnisk diskriminering, finns i vår personalhandbok.

Resurser

För att genomföra denna plan fordras viss utbildning, därför behövs både ekonomiska och personella resurser. Kostnaden beräknas ianspråktas inom den fastställda budgeten.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: