• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Handlingsplan Våld i nära relationer

Syftet med handlingsplanen mot våld i nära relationer är att säkerställa att den som utsätts för våld eller barn som upplevt våld i en nära relation ska få den hjälp och det stöd som behövs och att stödet svarar upp mot lagstiftningen i socialtjänstlagen.

Hot och våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Den som är eller har varit utsatt för hot, våld eller övergrepp av en närstående eller barn som bevittnat våld av eller mot närstående ska kunna få det stöd och den hjälp som de behöver. Olika aktörer, såväl kommunala verksamheter som statliga myndigheter och ideella organisationer arbetar med en rad olika insatser och åtgärder för att komma till rätta med hot och våld i nära relationer. Men det finns fortfarande mycket vi kan göra för att förbättra vårt omhändertagande för dem som blivit utsatta och för att förebygga våld.

mötet med personer som blivit utsatta för våld (fysiskt, sexuellt eller psykisk våld alternativt omsorgsbrist/försummelse, materiellt/ekonomiskt våld eller hedersrelaterat våld och förtryck) eller barn som bevittnat våld har samhällets aktörer olika roller och ansvar. För att på bästa sätt kunna möta den utsatta behov av hjälp och stöd är det viktigt att alla som på något sätt arbetar med våld i nära relationer har en god kännedom om respektive verksamhets/myndighets/organisations roll och uppgift. Vi behöver ha kunskap om och förståelse för varandras arbete och vad vi kan förvänta oss av varandra. Det är också nödvändigt att vi har ett gemensamt syn- och förhållningssätt för att den utsatta ska garanteras samma professionella omhändertagande oberoende av till vem den utsatte vänder sig för att få hjälp.

Målsättningen är att handlingsplanen skall vara känd för samtliga kommunala verksamheter, myndigheter och frivilligorganisationer som på något sätt kommer i kontakt med personer som blivit utsatta för våld i nära relationer i Nora kommun. Arbetet ska präglas av samverkan och samordning av insatser så att individens behov sätts i centrum.
I arbetet med att revidera Nora kommuns handlingsplan mot våld i nära relationer har en arbetsgrupp bestående av representanter från socialtjänstens vuxenenhet och barn- och familjeenhet, elevhälsa samt äldreomsorg/funktionsstöd tillsammans med en resurs från folkhälsoenheten och sakkunnig från Region Örebro län varit delaktiga i processen. I uppdraget från det sociala utskottet har också ingått att belysa våld i nära relationer utifrån en större helhetssyn genom att också ta i beaktande ett folkhälso-, jämställdhets- och barnkonventionsperspektiv. Handlingsplanen skall också kompletteras med en aktivitetsplan som skall säkerställa att handlingsplanen blir ett levande dokument som ständigt utvecklas. Handlingsplanen och aktivitetsplanen skall revideras årligen.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: