• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Pensionspolicy -
Denna sida under omarbetning

Pensionspolicy Nora kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-06
Reviderad av kommunfullmäktige, 2016-04-13 § 40

Sammanfattning av pensionspolicy (hela policyn finns som bifogad fil i slutet av sidan)

Pension till anställda

  • Hel eller partiell särskild avtalspension kan beviljas i enlighet med fastställda riktlinjer.
  • Anställd som avgår med förtida uttag kan beviljas pensionsförstärkning. Länk till annan webbplats.
  • Anställd kan erbjudas möjlighet att minska arbetstiden med bibehållet intjänande av tjänstepension.
  • Samtliga tillsvidareanställda i kommunen har möjlighet att löneväxla till pensionsförsäkring.
  • Kommunen tillämpar de centrala parternas rekommendationer när det gäller överenskommelse om AKAP-KL för medarbetare födda 1985 och tidigare, samt vid parallella anställningar.
  • Förvaltningschefer och motsvarande har möjlighet att välja alternativ KAP-KL.
  • Kommunen har fastställt riktlinjer för pensionsinformation.

Allmänt

Pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL innehåller möjligheter till lokala beslut och överenskommelser.
Med anledning av detta har kommunen antagit denna pensionspolicy i syfte att nå enhetliga och attraktiva pensionslösningar.

I pensionspolicyn beskrivs på ett samlat sätt de lokala bestämmelser och tillämpningar som kommunen beslutat om. I beslut i pensionsfrågor ska kommunens ekonomi och verksamhet beaktas.

En överenskommelse om en pensionsförmån enligt denna policy kan påverka medarbetarens allmänna pension, ersättningar enligt socialförsäkringsbalken eller från avtalsförsäkringar. Kommunen ger ingen kompensation för en sådan eventuell påverkan.

Beslutsordning

Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicyn.

Kommunstyrelsen är högsta beslutande instans gällande anställdas pensionsvillkor. Kommunstyrelsen beslutar om särskild avtalspension enligt överenskommelse som avviker från pensionspolicyns riktlinjer.

Personalchefen beslutar, efter samråd med personalansvarig chef, om särskild avtalspension enligt överenskommelse som följer pensionspolicyns riktlinjer, om kompensation vid förtida uttag av ålderspension samt om minskad arbetstid med bibehållet intjänande av tjänstepension. Personalchefen beslutar också i normala och löpande pensionsärenden.

Inledning

För anställda i Nora kommun gäller kollektivavtalen om tjänstepension KAP-KL (för födda 1985 och tidigare) och AKAP-KL (för födda 1986 och senare) tillsammans med de lokala kompletterande pensionsbestämmelser som kommunen beslutat om. Anställda som
före 2006 beviljats partiell sjuk- eller aktivitetsersättning kan dock omfattas av tidigare gällande pensionsavtal.

Särskild avtalspension enligt överenskommelse

Särskild avtalspension utbetalas från och med den överenskomna avgångstidpunkten till och med månaden före 65-årsmånaden eller den tidigare månad då intjänad pensionsrätt 1997-12-31 och/eller förmånsbestämd ålderspension börjar utbetalas från kommunen.

Särskild avtalspension kan beviljas en anställd som fyllt 61 år och som i direkt anslutning till avtalspensionen varit sammanhängande anställd inom kommunen under minst åtta år.

Särskild avtalspension ska samordnas med förvärvsinkomst. Ett prisbasbelopp per år undantas dock från samordning. Medarbetaren är skyldig att lämna de uppgifter om samordningsbara ersättningar, inkomster, oavlönat arbete med mera som behövs för beräkning av pension.

Om en medarbetare med särskild avtalspension utför arbete utan ersättning, mot låg ersättning, eller får annan ersättning än sådan förvärvsinkomst som framgår ovan, kan kommunen besluta att minska pensionen med hänsyn till en uppskattad inkomst som kan anses vara skälig.

Hel särskild avtalspension

Hel särskild avtalspension beviljas med återhållsamhet. Om kommunen i samband med avvecklingsbehov finner det lämpligt att bevilja särskild avtalspension, sker detta enligt nedanstående riktlinjer.

Särskild avtalspension på deltid

Då kommunen finner det lämpligt kan särskild avtalspension på deltid beviljas i samband med avvecklingsbehov, generationsväxling eller då det föreligger behov av åtgärder för att säkerställa verksamheten. Särskild avtalspension på deltid beviljas enligt nedanstående riktlinjer.

Pensionsförstärkning

I samband med övertalighet eller organisationsförändring kan kommunen bevilja pensionsförstärkning i syfte att stimulera äldre anställda att avgå från anställningen med förtida uttag av ålderspension.

Minskad arbetstid med bibehållet intjänande av tjänstepension

I syfte att öka förutsättningarna för äldre anställda att arbeta högre upp i åldrarna, kan kommunen vid behov erbjuda möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda.
Möjligheten gäller tillsvidareanställda som har fyllt 61 år och som har minst åtta års sammanhängande anställningstid i kommunen i direkt anslutning till arbetstidsminskningen.

Löneväxling till pension

Samtliga tillsvidareanställda har möjlighet att pensionsspara via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Om årslönen efter löneväxling understiger 8,07 inkomstbasbelopp, rekommenderar kommunen inte löneväxling, eftersom intjänandet av allmän pension då kan komma att påverkas. Det överenskomna beloppet betalas i form av en premie till en tjänstepensionsförsäkring.

Pensionsavgång

Anställda som planerar att avgå med pension ska lämna skriftlig ansökan om detta till närmaste chef senast tre månader före planerad pensionsavgång. I god tid innan pensionsavgången informeras den anställde skriftligen om pensionsbeloppets storlek.

För begäran om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension och information om pensionsförmånens storlek, ska den anställde vända sig till det försäkringsbolag som valts

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: