• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Plan för personer med funktionsnedsättning

Nora kommuns plan för personer med funktionsnedsättning är ett redskap för utveckling av det kommunala ansvaret gentemot personer med funktionsvariationer. Fysisk planering, byggande, utbildning, arbetsmarknad, fritid eller social omsorg ska utvecklas utifrån funktionshinderperspektiv. Planen sträcker sig från 2018 till 2025.

FN`s konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ligger som grund. Sveriges kommuner och landstings (SKL) mål för kommunernas utveckling av servicen för personer med funktionsnedsättning finns integrerat i planen.

Nora kommuns plan för personer med funktionsnedsättning följer konventionens system och sätt att presentera aktuella områden. På så sätt synliggörs de områden och rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Planens fokusområden avses bli en del av verksamhetsplaneringen inom olika områden. Uppdraget till berörda parter blir att upprätta mål och åtgärder utifrån fokusområdena, vars resultat årligen följs upp i verksamhetsberättelsen och resultaten presenteras i kommunala handikapprådet.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: