• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Handlingsplan sexuella trakasserier

Handlingsplan för Nora kommun vid sexuella trakasse­rier

Nora kommuns handlingsplan för att motverka, förebygga och lösa problem på arbetsplatsen

Nora kommun fördömer alla former av sexuella trakasserier och tolererar inte att sådana förekommer på arbetsplatsen. Sexuella trakasserier är ett allvarligt hot mot arbetstagarens arbetsglädje, hälsa och möjlig­heter till utveckling i arbetet. De leder också till ett sämre arbetsresultat och påverkar där­igenom verksamheten.

För att förebygga sexuella trakasserier ska det hos Nora kommun inte förekomma kom­mentarer eller andra nedsättande uttalanden grundat på kön som kan upplevas som krän­kande för kvinnor och män. Självklart ska arbetsplatsen vara fri från könskränkande bilder.

Det är viktigt att framhålla att sexuella trakasserier är en personalfråga för arbetsgivaren och inte en privat fråga för den som drabbas. Alla former av trakasserier grundade på kön hör till de känsligaste problem som kan finnas på en arbetsplats. Det är därför viktigt att arbets­giva­ren har beredskap att ta hand om problemet om det uppstår.

Nora kommun har utarbetat denna handlingsplan för att motverka, förebygga och lösa problem på arbetsplatsen med alla slags trakasserier grundade på kön.

Vilka konkreta åtgärder görs för att motverka uppkomsten av sexuella trakasserier?

Konkreta åtgärder

Samtliga chefer ska kontinuerligt utbildas i denna ofta känsliga och svåra pro­blematik. Arbetsgivarens policy skall vara odiskutabel och vår beredskapsplan skall vara ett redskap för hantering av en eventuell anmälan.

Det är chefen som ansvarar för att arbetsmiljön är sådan att den motverkar sexuella trakas­serier. Det innebär att språkbruk och attityder som kränker kvinnor eller män inte är tillåtna. Dessutom ansvarar chefen för att bilder och andra föremål eller material som kan uppfattas som kränkande förbjuds på arbetsplatsen.

Denna handlingsplan delas ut till samtliga chefer. Vid arbetsplatsträffen ska chefen gå igenom handlingsplanen och de åtgärder som skall vidtas för att motverka uppkomsten av sexuella trakasserier.

Vad händer om det trots allt inträffar att en anställd blir utsatt?

Om det trots allt inträffar att en anställd blir utsatt

Kontaktpersonerna är ansvariga för att handläggning av anmälan sker med största respekt för den utsatta, som skall ges möjlighet att också tala med någon utomstående, t ex inom företagshälsovården.

Omplacering av den utsatte arbetstagaren tillåts inte om hon/han inte själv föreslår det.

Snabbt och konfidentiellt skall Nora kommun se till att trakasserierna upphör. Det är viktigt att ingen åtgärd vidtas utan att den som blivit trakasserad godkänt det.

Vad är sexuella trakasserier, vad kan det få för effekter?

§ 6 jämställdhetslagen:

”Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande grundat på kön eller oväl­kommet uppträdande av sexuell natur, som kränker arbetstagarens integritet på arbets­platsen.”

Som lagbestämmelsen anger omfattar definitionen två olika typer av kränkningar, dels kränkningar på grund av det kön en person tillhör, dels kränkningar av sexuell art. Gemen­samt för dem är att det handlar om sexuella trakasserier om en anställd upplever att beteen­dena eller handlingarna är ovälkomna och kränker hennes eller hans integritet.

1. Trakasserier av sexuell art, dvs ovälkommet uppträdande av sexuell natur, kan handla om krav på sexuella tjänster eller att ett sexuellt förhållande uppenbart eller underförstått ställs som villkor för anställning. Det kan betyda att den som säger nej till sexuella krav straffas eller hotas med bestraffning som t ex utebliven löneförhöjning eller befordran, orimliga krav på arbetsprestationer, obefogad kritik, dåliga betyg eller referenser, isole­ring eller ryktesspridning. Det kan också betyda att den som går med på kraven får löfte om belöning, t ex löneförhöjning.
Det är också fråga om sexuella trakasserier när ord eller handlingar med sexuell innebörd skapar en kränkande eller hotfull arbetsmiljö, hindrar eller stör en anställd i arbetet eller om en anställds ställning på arbetsplatsen undermineras på grund av sexuella anspelningar.

Exempel på sådana sexuella trakasserier är:

 • Tafsande eller annan ovälkommen medveten beröring av sexuellt slag
 • Ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, gester eller tilltalsord
 • Ovälkomna sexuella kommentarer om utseende, klädsel eller privatliv
 • Pornografiska bilder

2. Trakasserier grundade på kön, dvs ovälkommet uppträdande grundat på kön, kan vara generaliseringar som nedvärderar kvinnor eller män som grupp eller förolämpningar och stötande kommentarer om utseende och klädsel som upplevs som kränkande.
Det kan även handla om mindre synliga och indirekta trakasserier som påverkar den anställ­des arbetssituation negativt. Några av Berit Ås ”härskartekniker” kan synliggöra sådana be­teenden:

 • Osynliggörande – att exempelvis inte lyssna på eller utestänga och förminska en anställd p g av kön.
 • Förlöjligande – att exempelvis utsätta en anställd för kränkande skämt eller inte ta
  hen­nes/hans åsikter på allvar.
 • Undanhållande av information – att exempelvis medvetet se till att den anställda inte får nödvändig information för att hon eller han ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt.

Vilka utsätts?

Sexuella trakasserier är i grunden en allvarlig form av maktmissbruk. I ett samhälle där många män, men få kvinnor, har makt råkar huvudsakligen kvinnor ut för sexuella trakasse­rier. Men män kan också drabbas. Kränkningarna kan antingen vara riktade mot en enskild individ eller mot kvinnor och män som grupp.

Effekter

Sexuella trakasserier är i många avseende en form av mobbing. En person utsätts för föröd­mjukande eller orättfärdiga handlingar som är svåra att värja sig mot. Den personliga inte­griteten kränks. Trakasserierna kan orsaka psykiskt lidande och undergräva tryggheten hos den drabbade. Den kan leda till sjukskrivning och i sista hand till att den drabbade lämnar sin anställning. Det gäller inte enbart i det enskilda fallet utan också när det i själva arbetsmiljön finns nedlåtande eller kränkande attityder mot kvinnor eller män som grupp.

Vad ska jag göra om jag utsätts för sexuella trakasserier?

Vad ska den drabbade göra?

Säg ifrån till den trakasserande. Tala om att beteendet upplevs som trakasserier och kräv ett slut på det. Om du tycker att det är svårt att själv säga ifrån, be någon på arbetsplatsen att hjälpa dig. Du kan också göra det skriftligt. Resultatet blir ofta att den som trakasserar slutar.

Tala med andra. Om du har förtroende för en facklig representant på arbetsplatsen är det bra att tala med henne/honom.

För dagbok. Det är viktigt att föra minnesanteckningar med datum, klockslag, plats, eventu­ella vittnen, vad trakasseraren gjorde, reaktioner och känslor. Dessa anteckningar kan vara bra stöd om händelserna behöver anmälas till arbetsgivaren.

Anmälan till arbetsgivaren

Om ovanstående inte hjälper bör du göra en anmälan till kontaktpersonerna nedan. Det är viktigt att arbetsgivaren får reda på vad som händer för att kunna göra något åt problemet. Arbetsgivaren är skyldig att ta itu med problem så snart hon/han får kännedom om det. En arbetsgivare som inte utreder och skyndsamt vidtar åtgärder för att få stopp på trakasseri­erna kan bli skadeståndsskyldig gentemot den trakasserade, enligt § 22 jämställdhetslagen.

Handläggning

Målsättningen är att snabbt och konfidentiellt se till att trakasserierna upphör. Ingen åtgärd skall vidtas utan att den trakasserade godkänt den.

Det finns olika sätt att gå tillväga. Arbetsgivaren har enskilt samtal med den som anklagas för trakasserierna där man klargör att sexuella trakasserier inte bara är oacceptabla utan också förbjudna.

Om denna informella handläggning inte är tillräcklig för att sätta stopp för de sexuella trakas­serierna blir utredningen mer formell. Detta innebär bl a att arbetsgivaren förhör eventuella vittnen. Alla inblandande parter har då rätt att ha någon person med som stöder dem under handläggningen. Anmälaren och den anmälda hålls underrättade om ärendets gång.

Vem ska du vända dig till vid sexuella trakasserier?

Rehabansvarig, personalchef eller representant för företagshälsovården.

Vilken påföljd kan den som trakasserar få?

Sanktioner

Eventuella åtgärder ska alltid riktas mot den som trakasserar och inte mot den som utsatts för trakas­serierna.
Arbetsgivaren avgör vad som ska ske med den som trakasserar. Enligt LAS, LOA samt i förekom­mande fall kollektivavtal finns möjligheter till arbetsrättsliga påföljder.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: