• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Kommunövergripande krisplaner

Planer för skydd och säkerhet som kommunen är skyldig att ha enligt lag.

Strategi för krisberedskap

Kommunen har ansvar för sina medborgare och det gäller även vid en större inträffad olycka eller katastrof. Vid en situation där viktiga samhällsfunktioner slås ut ska kommunen ändå kunna leda och organisera sina verksamheter.

Kriskommunikationsplanens syfte

Kriskommunikationsplanen riktar sig i först hand till krisledningsstaben och kompletterar strategi för krisberedskap.

Vid extraordinära händelser har kommunens krisledningsstab det övergripande ansvaret för kommunens information. Har krisledningsnämnden trätt i kraft ska nämnden kontinuerligt hållas informerad. Eventuella beslut som nämnden tar ska sammanställas och lämnas till kommunfullmäktige.

Pandemiplan

Sverige har tidigare haft ett antal pandemier såsom Spanska sjukan, Asiaten och Hong Kong influensan och coronapandemin. Kommunen har en övergripande pandemiplan som beskriver vad en pandemi är och hur kommunens verksamheter kan  hantera den. Dessutom har socialförvaltningen en epidemiberedskapsplan, pandemiplanen.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: