• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Policy mot kränkande särbehandling

Antagen i kommunfullmäktige 2017-05-17, § 37

Nora kommuns vision är att kommunen ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga. Ingen anställd ska uppleva sig utsatt för kränkande särbehandling som är samlingsnamnet i denna policy för alla slag av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, mobbning eller annan form av nedsättande bemötande och handlingar.

De grundläggande värderingarna för kommunens syn på människor är visad respekt för varje människas unika och lika värde. Alla har rätt till sin egen åsikt och skyldighet att respektera andras. Vi är olika - och lika mycket värda.
Varje anställd har rätt att känna sig sedd, hörd, trygg och respekterad. Det är även viktigt att praktikanter och arbetssökande ska känna att de blir respektfullt bemötta.

Kränkande särbehandling är en medarbetarfråga inom hela organisationen och inte en privat fråga för den som drabbas. Att ingen utsätts för kränkande särbehandling är även en arbetsmiljöfråga och det krävs att alla anställda tar ansvar för en god arbetsmiljö. Ledningsfunktionen har ett särskilt ansvar för att förebygga och utveckla arbetsmiljön så att kränkande särbehandling inte uppstår. Det är även varje anställds skyldighet att i det egna arbetet bemöta kommunens invånare på ett respektfullt och värdigt sätt.

I organisationen finns det rutiner för att i ett tidigt skede fånga upp signaler om kränkande särbehandling förekommer. Det finnas också en handlingsplan som omedelbart kan användas för att hantera och följa upp tecken eller händelser kopplade till dessa frågor.

Alla anställda i Nora kommun ska känna till policyn och handlingsplanen för kränkande särbehandling. Dessa ska förvaras så att de är lätt tillgängliga på respektive arbetsplats och vara en fast punkt på arbetsplatsträffarna samt vid introduktion av nyanställda medarbetare.

I kommunens policy och handlingsplan används begreppet kränkande särbehandling som ett samlingsnamn där diskriminering, mobbning, trakasserier och sexuella trakasserier ingår.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: