• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Rekryteringspolicy

Rekryteringspolicy
Antagen av kommunfullmäktige den 13 april 2016, § 39

Inledning

Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt viktig uppgift, som kräver såväl kompetens som tid och vars resultat måste ses som en långsiktig och omfattande investering.
Det är viktigt att Nora kommun agerar som en arbetsgivare och arbetar efter samma riktlinjer i rekryteringsarbetet, såväl internt inom kommunen som mot externa sökande.

Mål

Nora kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare både vad gäller att rekrytera ny personal och att behålla och motivera den befintliga personalen. Genom att vara en attraktiv arbetagivare kan Nora kommun attrahera kompetenta medarbetare och därmed bedriva en bra och effektiv verksamhet.

Syfte

För att uppnå målen är det viktigt att genom en rekryteringspolicy klargöra Nora kommuns syn på olika frågeställningar i samband med rekrytering av nya medarbetare. Policyn, tillsammans med dokumentet riktlinjer vid rekrytering, ska ses som ett stöd och en vägledning för samtliga aktörer i rekryteringsarbetet inom Nora kommun.

Med hjälp av de värderingar och målsättningar som uttrycks i rekryteringspolicyn ökar förutsättningar för:

  • att finna de mest kompetenta och motiverade medarbetarna
  • att agera professionellt mot arbetssökande
  • mångfald och tolerans

Bemötande av kandidater

Alla sökande ska behandlas på samma sätt och så rättvist som möjligt. I det ingår att ta ansvar och bemöta alla som sökt arbete hos oss med respekt. Ett professionellt agerande och förhållningssätt är viktigt för att de sökande ska få en positiv bild av Nora kommun som arbetsgivare, även om de inte får tjänsten.

Intern rörlighet

Nora kommun uppmuntrar medarbetare som vill byta arbete och utvecklas inom organisationen.

Grundläggande värderingar

Nora kommun utgår från en grundsyn om alla människors lika värde och har rättvisa förhållanden mellan individer och grupper. Ingen ska diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet, religion, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, ålder, kön, könsöverskridande identitet eller sexuell läggning. All rekrytering inom kommunen ska ske med beaktande av dessa värderingar.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: