• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Upphandlingspolicy

Det övergripande syftet med denna upphandlingspolicy för Nora kommun är att minska kommunens samlade kostnader för köp, hyra och leasing av varor och tjänster samt entreprenader.

Upphandlingspolicyn är ett styrande dokument som syftar till att främja en hållbar utveckling, bästa hushållning med kommunala medel, samt bidra till att resurser kan frigöras inom kommunens olika verksamheter. Syftet kan endast uppnås genom samverkan inom kommunen. All upphandling skall ske inom ramen för lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Lagen om offentlig upphandling vilar på fem grundläggande principer. Dessa är likabehandlingsprincipen, transparensprincipen, icke diskrimineringsprincipen, proportionalitetsprincipen samt principen om ömsesidigt erkännande. I övrigt skall relevanta lagar och styrdokument beaktas vid varje enskild upphandling.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: