• A-Ö
 • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
 • Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktiges uppgift och sammansättning

Kommunfullmäktige är Nora kommuns högsta beslutande församling. Ledamöterna är folkvalda i samband med de allmänna valen, senast genomförda hösten 2022.

Ordförande i kommunfullmäktige är Per Andreasson (S).

Fördelningen av kommunfullmäktiges 35 mandat:

 • Socialdemokraterna: 11 mandat
 • Moderaterna: 6 mandat
 • Sverigedemokraterna: 4 mandat
 • Centerpartiet: 2 mandat
 • Landsbygdspartiet: 5 mandat
 • Norapartiet: 3 mandat
 • Vänsterpartiet: 2 mandat
 • Kristdemokraterna: 1 mandat
 • Miljöpartiet: 1 mandat

Lista över ledamöter i kommunfullmäktige Öppnas i nytt fönster.

I kommunfullmäktige beslutas vilka nämnder som ska finnas, taxor, mål och visioner, kommunens budget och kommunalskattens storlek och frågor av mer principiell och övergripande slag. Kommunfullmäktige väljer också ledamöter och ersättare till bl a kommunstyrelsen.

Bland ledamöterna i presidiet väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts till ledamöter.


Sammanträdestider, plats och tid

Sammanträdestider 2023

 • 22 februari
 • 12 april
 • 10 maj
 • 14 juni
 • 20 september
 • 25 oktober
 • 29 november
 • 24 januari 2024

Möteslokal

Samlingssalen på Hagby Ängar. Ingång till samlingssalen via ingången från gården.

Tid

Kl. 16.00 - 20.30


Valberedningen

På kommunfullmäktiges första sammanträdet med det nyvalda fullmäktige väljs en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen ska bestå av fullmäktiges presidium, dvs ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande.

Valberedningen bereder valärenden inför kommunfullmäktige. Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning och fyllnadsval av revisorer. Fullmäktige kan besluta att förrätta val utan föregående beredning.

Lista över ledamöter i valberedningen Öppnas i nytt fönster.


Behandlade ärenden på kommunfullmäktiges senaste sammanträde

den 7 december 2022:

 1. Upprop
 2. Fastställelse av tid och plats för protokollets justering.
 3. Val av två protokolljusterare
 4. Information från revisorerna
 5. Förslag till VA-taxa 2023, anläggningstaxa
 6. Förslag till VA-taxa 2023, brukningstaxa
 7. Nya mål för Nora kommun*
 8. Strategi för samverkan mellan Nora kommun och civilsamhället
 9. Förslag till avgiftsfritt bibliotek
 10. Kompletterande beslut till budget för år 2023 med ekonomisk plan för åren 2024-2025
 11. Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade i oktober 2022
 12. Uppstartskostnader i samband med verksamhetsövergång 2023 för lokalvården från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen till Nora kommun
 13. Förslag till reviderad taxa för båtplatser i Nora kommun
 14. Revidering av den nya politiska organisationen
 15. Val till styrelse och nämnder med mera
 16. Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen, bildningsnämnden och socialnämnden
 17. Förslag till förändrat partistöd
 18. Förslag till revidering av reglemente för ersättning till kommunala förtroendevalda
 19. Avlämnande av eventuella motioner, frågor, interpellationer och
  medborgarförslag
 20. Delgivningar

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: