• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Revisionsrapporter

Kommunfullmäktige utser revisorer som granskar den kommunala verksamheten i styrelser och nämnder.

Sex förtroendevalda revisorer väljs av kommunfullmäktige för att granska den kommunala verksamhet som bedrivs i styrelser och nämnder.

Lista över ledamöter i kommunrevisionen Öppnas i nytt fönster.

Att vara kommunal revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet granska den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen och nämnderna.

I revisorernas uppdrag och ansvar ingår att bedöma om:

  • verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt
  • den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorernas utgångspunkt i revisionsprocessen är fullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag till styrelse och nämnder.

All verksamhet i kommunen granskas årligen i den omfattning som följer av lag och god revisionssed. Resultaten av revisorernas granskningar redovisas för den nämnd eller styrelse som berörs av rapporten. De genomförda granskningsinsatserna under året ger tillsammans ett underlag för revisorerna att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelse och nämnder.

De förtroendevalda revisorerna biträds av yrkesrevisorer från KPMG AB.

Revisions­rapporter 2019

Revisions­rapporter 2018

Revisions­rapporter 2017

Revisions­rapporter 2016

Revisions­rapporter 2015

Revisions­rapporter 2014

Revisions­rapporter 2013

Revisions­rapporter 2012

Revisions­rapporter 2011

Informationsägare: Nora kommun, Revisorerna
Sidan uppdaterad: