• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Handlingsplan för hot och våld i nära relation

Handlingsplanen är till för att den som utsatts för våld, samt för barn som bevittnat våld i en nära relation ska få den hjälp och stöd de behöver.

Hot och våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Den som är eller har varit utsatt för hot, våld eller övergrepp av en närstående samt barn som bevittnat våld av eller mot närstående ska kunna få det stöd och hjälp som de behöver. Olika myndigheter, samt ideella organisationer arbetar med en rad olika insatser och åtgärder för att komma till rätta med våldet, men det finns fortfarande mycket vi kan göra för att förbättra vårt omhändertagande för dem som blivit utsatta.

I mötet med person som blivit utsatt för pysiskt eller fysiskt våld har samhällets aktörer olika roller och ansvar. För att på bästa sätt kunna möta offrets behov av hjälp och stöd, är det viktigt att vi som arbetar inom socialtjänst, polis och ideella organisationer i kommunen har en god kännedom om respektive myndighets/organisations roll och uppgift, att vi vet hur de olika aktörerna arbetar och vad vi kan förvänta oss av varandra. Det är också nödvändigt att vi har ett gemensamt syn- och förhållningssätt för att offret ska garanteras samma professionella omhändertagande oberoende vart och till vem offret vänder sig till för att få hjälp.

Våld i nära relationer

Våld i en nära relationer innebär att offret blir utsatt för psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt övergrepp av en person som står offret nära. Våldet förekommer mellan närstående i såväl heterosexuella som samkönade relationer samt inom syskon- och andra familje- och släktrelationer. Ofta sker våldet i en privat miljö såsom hemmet, mellan människor som har känslomässiga och nära relationer till varandra. Detta gör även att det försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Det är djup mänsklig förnedring samt en kränkning av de utsattas mänskliga rättigheter.

Barn som bevittnar våld

Ett barn som bevittnar våld är i en mycket utsatt position. Ett barn som växer upp i våldets närhet kan få mycket allvarliga konsekvenser, därför är det viktigt att barn uppmärksammas för att kunna få det skydd och stöd det behöver. Ett barn som växer upp med våld och som inte får hjälp löper ökad risk att bli förövare och att själv utsätta andra för våld.

Brottsoffer

Den som är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående.

Förövaren

Den som utövar våld eller andra övergrepp mot närstående.

Konsekvenser av våld i nära relationer

Våld i nära relationer medför stora negativa konsekvenser för alla inblandade, den våldsutsatte, utövaren av våldet och eventuella vittnen, vilka ofta är barnen i familjen.

 Att bli utsatt för hot, våld eller övergrepp leder ofta till svåra känslomässiga reaktioner. Dels de fysiska skador men det som oftast är svårast att hantera, är de psykiska konsekvenserna. De som blir våldsutsatta får ofta psykiska besvär såsom ångest, sömnsvårigheter, depression etc. Detta kan i sin tur leda till andra negativa konsekvenser såsom dåligt självförtroende, otrygghet etc.

Ofta är det barnen i familjen som blir vittnen till våldet. Det barnet har upplevt och sett ger dem allvarliga konsekvenser. Hemmet skall vara en trygg och säker plats men istället blir det en plats med osäkerhet och rädsla för barnet. Att bevittna våld är för ett barn potentiellt traumatiserande. De har högre risk att utveckla ohälsa, emotionella och beteendemässiga problem både som barn och som vuxen.

 Alla som utsatts för hot eller våld och deras barn skall, vid behov, erbjudas snabb och säker skydd
De skall få ett bra och kompetent bemötande
Barnens situation skall vara prioriterad.

 Det är även viktigt att samhället utvecklar olika metoder och samverkansrutiner för arbetet med våldsutsatta personer samt för dem som bevittnat våld i nära relationer. Personal inom olika myndigheter skall få utbildning inom området, så de kan bemöta dessa personer. Men även arbeta med förebyggande arbete mot våld i nära relationer.

Särskilt utsatta eller sårbara grupper 

Det är viktigt att alla människor som utsätts för våld i nära relation, oavsett livssituation, får det stöd och den hjälp de behöver. Vissa grupper t.ex. kvinnor med missbruksproblematik, människor som utsatts för hedersrelaterat våld, psykiskt och/eller funktionshindrade kan vara särskilt utsatta och sårbara, eller har en problematik som skiljer sig från övriga.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: