• Huvudmeny

Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Vem kan få försörjningsstöd?

Den som inte själv kan tillgodose sitt och sin familjs behov av ekonimiskt bistånd kan beviljas ekonomiskt bistånd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Annat sätt kan exempelvis vara genom arbete, tillgångar eller andra bidrag du har rätt till. Om du är sambo, gift eller registrerad partner måste ni i första hand hjälpa varandra ekonomiskt.

När du ansökar om ekonomiskt bistånd gör handläggaren en utredning för att bedöma om du har rätt till bistånd innan beslut fattas. Ansökan bedöms utifrån dina behov, din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav som kan ställas på dig.

Du kan här själv beräkna om du har möjlighet att få försörjningsstöd. Provberäkningen är ingen garanti för att du kan eller inte kan få försörjningsstöd.

Hur ansöker jag ?

Kontakta oss på vår telefontid för nybesökssamtal som du hittar här till höger.

En utredning om försörjningsstöd görs helt och hållet på den enskildes initiativ. För att det ska bli en tillförlitlig utredning som leder fram till ett korrekt beslut måste handläggaren ha tillgång till uppgifter om alla dina inkomster, utgifter och tillgångar. Handläggaren behöver också ta kontakt med andra myndigheter t ex försäkringskassa, arbetsförmedling och A-kassa.

Beslut

Din ansökan handläggs alltid så snabbt som möjligt. Det är viktigt att ansökan är fullständig och att alla handlingar som behövs är bifogade.      I annat fall måste handläggaren begära in dessa uppgifter från dig och då tar det längre tid att få ett beslut. Din ansökan om bistånd kan komma att avslås om du inte lämnar begärda uppgifter eller handlingar.

Hur gör man när man överklagar ?

Alla beslut om försörjningssöd kan överklagas enligt förvaltningslagen. Överklagandet ska göras skriftligt. Du måste tala om vilket beslut som överklagas och vad du är missnöjd med. Socialtjänsten är skyldig att hjälpa dig med överklagandet.

Du måste skicka överklagandet till handläggaren senast tre veckor efter att beslutet fattades.

Nora kommun, Socialförvaltningen, Tingshuset, 713 80 NORA

.

Informationsägare: Socialförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2015-01-21

Enhetschef, IFO
Lars-Gunnar Persson
Telefon: 0587-811 39
E-post: larsgunnar.persson@nora.se


Nybesökssamtal

Telefon 0587-810 00

Måndag - fredag kl 13.00 - 14.00


Handläggare

Telefon 0587-810 00

Måndag - fredag kl 09.00 - 09.30


Besöksadress

Rådhuset

Prästgatan 13

713 80 NORA