• Huvudmeny

Lotteritillstånd

Ansökan om lotteritillstånd görs hos kommunens ekonomiavdelningen enligt registrering för lotteri 17§ lotterilagen.

Så här gör du om du ska anordna ett lotteri.

Fyll i blanketten för Ansökan om lotteritillstånd. Ansökan skicka till Ekonomiavdelningen.
Beslut  tas och meddelande skickas till lotteriföreståndaren.

Ansökan om lotteritillstånd görs på blanketten nedan och sänd till:
Nora kommun
Ekonomiavdelningen
Tingshuset
713 80 Nora

Blankett för Ansökan om lotteritillstånd

När lotteriet slutförts skickas en redovisning till kommunens förordnade lotterikontrollant.

Kommunens tillförordnade lotterikontrollant:
Willy Enebro
Rävbergsvägen 28
713 30 Nora
telefon 0587-311 328

  

Föreskrifter för kontrollant

Kontrollant ska tillse att bestämmelserna ovan iakttas samt att hänsyn tas till Lotterinämndens/Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd.
 
1 Lotteriernas start och avslutning
Kontrollant ska godkänna varje lotteri innan försäljning får starta samt tillse att lotterierna avslutas inom beräknad tid och att nettobehållningen tillförs sammanslutningen.
2 Vinsterna
Kontrollant ska utöva tillsyn över att varuvinster i fråga om beskaffenhet och värde överensstämmer med vinstplan.
3 Lotterna
Beträffande lotterna ska kontrollanten tillse att tillverkaren lämnar uppgift om lotternas antal och i förekommande fall antalet inblandade vinstlotter.
4 Dragning
Kontrollant ska tillse att allmänheten underrättas om dragningen.
5 Den ekonomiska förvaltningen
Kontrollant ska granska de av sammanslutningen förda räkenskapsanteckningarna och förvissa sig om att obehöriga utgifter inte tagits upp. Dessutom har han att tillse att behållningen kommer sammanslutningen tillgodo.
Senast den 1 april varje år och vid registreringsperiodens slut ska kontrollanten redovisa föreningens lotteriverksamhet till kommunen.

Länk till Lotteriinspektionens länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bestämmelser (utdrag ur lotterilagen)
14 §
Förslutna lotter och bingobrickor som används i ett lotteri ska vara av godkänd typ. Detsamma gäller teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning och kontroll av egentliga lotterier och bingospel. Ett beslut om typgodkännande får förenas med villkor.
 
17 §
En sådan sammanslutning som avses i 15 § och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun får efter registrering anordna egentliga lotterier under en treårsperiod, om
 
1 lotterierna bedrivs bara inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam,
 
2 lotterierna inte bedrivs från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag,
 
3 insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under treårsperioden uppgår till högst 20 basbelopp,
 
4 en vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp,
 
5 värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde,
 
6 vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs och
 
7 det för lotteriet finns föreståndare som registreringsmyndigheten godkänt
 
Registreringsmyndigheten får medge undantag från kravet på föreståndare enligt första stycket 7 § om det är uppenbart att någon sådan inte behövs.
För lotteri som avses i 16 § tredje stycket gäller vidare där angivna särskilda förutsättningar.
 
49 §
Tillståndsmyndigheten respektive registreringsmyndigheten ska utse en kontrollant för sådana egentliga lotterier som avses i 16 och 17 § samt fastställa arvodet till kontrollanten.
Arvodet ska betalas av den som anordnar lotterierna. Den som efter registrering anordnar lotterier enligt 17 § ska senast den 15 februari varje år till kontrollanten redovisa de lotterier som har anordnats under föregående kalenderår.
Kontrollanten ska senast den 1 april varje år och vid utgången av varje tillståndsperiod lämna registreringsmyndigheten uppgift om insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som har anordnats under perioden.
50 §
Den som har tillstånd enligt denna lag eller med stöd av 17 § anordnar lotterier efter registrering är skyldig att på begäran av tillsynsmyndigheten lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar eller annat som behövs för tillsynen.
För varje enskilt lotteri som sammanslutningen avser att anordna ska plan över insatser och vinster samt uppgift om värdet av dessa överlämnas till kontrollanten i god tid innan lottförsäljningen påbörjas.
Innan något lotteri får startas ska kontrollantens godkännande inhämtas.

Informationsägare: Kommustyrelsen, ekonomiavdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-05-15