• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Renhållning och snöröjning

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för renhållning och snöröjning på gator och vägar inom planlagda områden på uppdrag av Nora kommun.Fastighetsägarna ansvarar för skötsel av gångbanor i anslutning till sina fastigheter.

Skötsel av gångbanor

Fastighetsägaren svarar för gångbaneutrymmet 1,25 meter närmast utanför fastighetsgräns.
Gångbana behöver inte ligga i omedelbar anslutning till fastighetens gräns. Åläggandet gäller även om det ligger en plantering eller grönyta med några meters bredd mellan gångbana och fastighetens gräns.

Sand för halkbekämpning
Fastighetsägare inom detaljplanerat område har möjlighet att hämta max 2 hinkar sand för halkbekämpning vid tekniska förrådsanläggningar och återvinningsstationer
Hitta återvinningsstationer

Regeler för renhållning och snörjning

Fastighetsägarens skyldigheter

Kommunfullmäktige i Nora kommun har 1995-12-19, § 147, beslutat följande med stöd av 19 § renhållningslagen (1979:596) och 13a § renhållningsförordningen (1990:984) att gälla fr o m 1996-01-01.

Fastighetsägarens skyldighet § 1

Det åligger innehavaren av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder som avses i 18 § första stycket renhållningslagen ifråga om gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten (nedan kallat gångbaneutrymmet).
Skyldigheten gäller även innehavaren av fastighet inom sådant område där staten varit väghållare om kommunen övertagit väghållaransvaret.
Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § tredje stycket renhållningslagen den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare.
Nedanstående närmare föreskrifter gäller ifråga om de åtgärder som skall vidtas av fastighetsinnehavaren.

Växtlighet och nedskräpning § 2

Det åligger fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.

Snöröjning m m § 3

Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder för att motverka halka.
Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.

Gångbaneutrymme § 4

Fastighetsinnehavaren svarar för gångbaneutrymmet 1,25 meter närmast utanför fastighetsgräns.
Gångbana behöver inte ligga i omedelbar anslutning till fastighetens gräns. Åläggandet gäller även om det ligger en plantering eller grönyta med några meters bredd mellan gångbana och fastighetens gräns.
Anlagda kombinerade gång- och cykelvägar snöröjs och sandas av väghållaren.

Rännstensbrunnar § 5

Det åligger fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö, is och löv i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Övrigt § 6

Fastighetsinnehavaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomst av sanitär olägenhet hindras samt att de krav tillgodoses som, med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter, kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Straff § 7

Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 1 och 3-6 §§ kan dömas till böter enligt 24 § andra stycket renhållningslagen.
I 23 § renhållningslagen finns vidare bestämmelser om förelägganden och om tvångsutförande på den försumliges bekostnad.

Kontakt

Servicecenter
Telefon: 0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Felanmälan via webbformulär till Samhällsbyggnad Bergslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid akuta störningar efter kontorstid
Telefon: 019- 14 76 42

Text

Informationsägare: Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: