• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Renhållning och snöröjning

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för renhållning och snöröjning på gator och vägar inom planlagda områden på uppdrag av Nora kommun.Fastighetsägarna ansvarar för skötsel av gångbanor i anslutning till sina fastigheter.

Skötsel av gångbanor

Fastighetsägaren är ansvarig för gångbaneutrymmet 1,25 meter närmast utanför din fastighetsgräns.

Gångbana behöver inte ligga i omedelbar anslutning till fastighetens gräns. Du behöver
fortfarande sköta om gångbanan även om det ligger en plantering eller grönyta med några meters bredd mellan gångbana och fastighetens gräns.

Du kan klicka på den gröna rutan nedan för att läsa mer om ditt ansvar som fastighetsägare

Fastighetsägarens ansvar för renhållning och snöskottning

Kommunfullmäktige i Nora kommun har den 19 december 1995 beslutat följande gällande fastighetsägarens skyldigheter.


Växtlighet och nedskräpning

Det är fastighetsägarens ansvar att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.

 

Snöröjning

Fastighetsägaren ansvarar även för att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder för att motverka halka.


Fastighetsägaren ska sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.


Rännstensbrunnar

Fastighetsägaren ska hålla galler till rännstensbrunn fri från snö, is och löv i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Övrigt

Fastighetsägaren ska också vidta övriga åtgärder för att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att nedskräpning hindras samt att de krav tillgodoses som, med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter, kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Straff

Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte gör detta kan enligt första renhållningslagen dömmás till böter.
I 23 § renhållningslagen finns vidare bestämmelser om förelägganden och om tvångsutförande på den försumliges bekostnad.

Sand för halkbekämpning
Fastighetsägare inom detaljplanerat område har möjlighet att hämta max 2 hinkar sand för halkbekämpning vid tekniska förrådsanläggningar och återvinningsstationer

Hur kommunal plogning och snöröjning går till

snöröjning börjar alltid med prioriterade vägar i centrum, bussgator och genomfarter samt gång och cykelvägar.

Övriga gator som till exempel i bostadsområden så börjar snöröjning när det kommit lite mer snö än på prioriterade vägar och det innebär att det kan dröja några timmar innan plogning sker på din gata.

Halkbekämpning sker i samma prioriterade ordning som snöröjning.

Snöbortförsel utförs när korsningar och gator är trafikfarliga på grund av stora snöhögar som skymmer sikt och när snövallar hindrar trafik att parkera längs gator eller att det är svårt att mötas på smala gator.

Isrivning sker främst på viktiga genomfartsleder och andra prioriterade vägar.

Kontakt

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Logotype Samhällsbyggnadsförvaltningen

Text

Informationsägare: Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: