• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Vad kostar hjälpen?

Kommunen tar ut en avgift för den omsorg och service som du får. Du betalar samma avgift för din hemtjänst oavsett om du väljer kommunal eller privat utförare. Här kan du läsa om vad din avgift blir och hur den beräknas. Avgiften beror på din inkomst.

Hur beräknas avgiften?

  • Vi börjar med din inkomst, det vill säga din pension eller sjukersättning samt dina ränteinkomster.
  • Har du bostadstillägg lägger vi till den summan.
  • Därefter drar vi ifrån summan för din bostadskostnad.
  • Sist drar vi ifrån förbehållsbeloppet, som ska täcka normala levnadskostnader, förutom boendekostnad.

Den summa vi får fram kallar vi för avgiftsutrymme som betyder den summa pengar (avgift) som du beräknas kunna betala för insatsen. Avgiftsutrymmet är, upp till maxtaxan, den summa som kommunen maximalt får ta ut för vård och omsorg.

Om avgiftsutrymmet är 0 kr eller mindre, tas ingen avgift ut. Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter betalar du full avgift enligt kommunens taxa. Är du gift så räknas era inkomster samman och delas på var och en.

Hemtjänst

Avgiften för hemtjänst är 2 575 kr/mån, dock högst 415 kr/timme.

Avgift vid frånvaro

Vid frånvaro kan avgiften för daglig hjälp utgå. Den dag personen återkommer tas ingen avgift ut. För personer som inte har daglig hemtjänst reduceras avgiften i proportion till utebliven hjälp.
Planerad frånvaro ska meddelas hemtjänstgruppen minst en vecka innan för att få avgiftsreducering.Om omvårdnaden uppgår till minst 5,7 timmar per månad och det finns ekonomiskt utrymme att betala avgiften ges ingen reducering.

Kommunal hälso- och sjukvård

Den som är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård får insatser av sjuksköterska, undersköterska och/eller arbetsterapeut.
Enstaka hembesök 118 kr/gång
Dosettdelning/APO-dos 406 kr/månad.

Korttidsboende/växelvård

För korttidsboende betalar man för omvårdnadsinsatser, 155 kr/dygn samt måltider 132 kr/dygn.

Särskilt boende

I särskilt boende betalar man för insatser i form av vård och omsorg samt för mat och bostad.
Tillgång till insatser hela dygnet: 2 575 kr/månad.
Mat: 3 962 kr/månad
Boendekostnaden utgår från det hyresavtal som gäller för lägenheten och rör sig mellan 3 300 och 5 000 kr/månad, beroende på lägenhetens storlek samt om den är avsedd för en eller två personer.

Dubbel bosättning

När omvårdnadsbehovet bedöms som så omfattande att personen måste flytta till särskilt boende kan hänsyn tas till dubbla boendekostnader under som mest tre månader. Förutsättningen är att den tidigare bostaden sägs upp eller avyttras.
Ansökan görs på blankett som du får från avgifts­handläggarna.

Dagverksamhet

Den som deltar i verksamhet på Aktivitetscenter, i demens­dagvård eller social dagvård betalar 87 kronor/­heldag, 44 kr för halvdag i social dagvård.
Kostnad för lunch och fika, är 84 kronor för såväl hel- som halvdag.

Trygghetslarm 

Trygghetslarm kostar 446 kr/månad samt en installations­avgift på 500 kr

Matservice

Det finns möjlighet att få lunchlådor till sin egen bostad, det kostar 72 kr/portion.

Gemensamt

Den sammanlagda avgiften för service och/­eller omvårdnads­insatser kan aldrig överstiga 2 575 kr/månad, vilket motsvarar högkostnadsskyddet för år 2024. 

Felaktig avgift

Vid felaktig debitering, då felet beror på Nora kommuns handläggning, ska för högt uttag återbetalas. Om istället för låg avgift debiterats sker ingen retroaktiv debitering.
Om felaktigheterna beror på att inlämnade uppgifter inte varit korrekta eller att de varit ofullständiga och det har resulterat i för hög avgift sker rättelse maximalt tre månader tillbaka. Om avgiften av samma skäl blivit för låg, sker retroaktiv debitering med tre månader.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: