• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Elevhälsan

Alla barn har rätt att få det stöd de behöver. Elevhälsan ska bidra till att barn och elever mår bra och når sina mål i skolan.
Inom elevhälsan arbetar specialpedagog, logoped, skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog. All personal har tystnadsplikt.

Elevhälsan arbetar förebyggande och med tidiga insatser i form av råd och stöd till barn, elever och vårdnadshavare. Det kan handla om enskilda samtal eller i grupp med barn, elever och vårdnadshavare samt om utredning och kartläggning av barnets eller elevens situation i förskolan och skolan. Elevhälsan arbetar också konsultativt gentemot skolpersonal med handledning och arbetsmöten i specifika ärenden.

Via förskolechefen eller skolans rektor får du kontakt med elevhälsan, men du kan även vända dig direkt.

Kontakt:

Specialpedagog Lisbet Hällmark, lisbet.hallmark@nora.se

Kurator Jennie Dam, jennie.dam@nora.se

Skolsköterska Linn Ahlström, linn.ahlstrom@nora.se

Skolsköterska Solveig Oscarsson, solveig.oscarsson@nora.se

Skolpsykolog Linda Sandberg, linda.sandberg@nora.se

Kompetenser

Kurator ser till barnet/elevens sociala situation och förmåga och arbetar med familj och nätverk. Se respektive skola

Specialpedagog ser till barnet/eleven/gruppens pedagogiska situation, skolmiljö och inlärningsmässiga förutsättning. Se respektive skola

Skolsköterska och skolläkare följer elevens hälsoutveckling genom regelbundna hälsokontroller.
Skolhälsovården vaccinerar enligt vaccinationsprogrammet.
Öppen mottagning finns på varje skola, där finns det möjlighet att få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser.
Tider hos skolläkaren bokas genom skolsköterskan, som först gör en bedömning av elevens behov.

Skolpsykolog ger stöd, råd och vägledning till elever och föräldrar.  Skolpsykologen arbetar också med att utreda enskilda elevers svårigheter i skolan för att få bättre kunskap om hur barnet kan få stöd i sitt lärande och sin utveckling.

Logoped är i första hand en funktion riktad mot förskolan och tidiga år i grundskolan. Logopeden bidrar med special kompetens inom områdena språkstörning och läs- och skrivutveckling.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: