• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Elevhälsan

Alla barn har rätt att få det stöd de behöver. Elevhälsan ska bidra till att barn och elever mår bra och når sina mål i skolan.
Inom elevhälsan arbetar specialpedagog, logoped, skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog. All personal har tystnadsplikt.

Elevhälsan arbetar förebyggande och med tidiga insatser i form av råd och stöd till barn, elever och vårdnadshavare. Det kan handla om enskilda samtal eller i grupp med barn, elever och vårdnadshavare samt om utredning och kartläggning av barnets eller elevens situation i förskolan och skolan. Elevhälsan arbetar också konsultativt gentemot skolpersonal med handledning och arbetsmöten i specifika ärenden.

Via förskolechefen eller skolans rektor får du kontakt med elevhälsan, men du kan även vända dig direkt.

Skolsköterska och skolläkare ingår i elevhälsan medicinska insats (EMI) och följer elevens hälsoutveckling genom regelbundna hälsobesök enligt fastställt basprogram. Skolsköterska vaccinerar även enligt barnvaccinationsprogrammet. Öppen mottagning med sjuvårdande insatser, i första hand skolrelaterat, kan erbjudas elever i mån av tid. Utifrån skolsköterskas bedömning kan tid bokas hos skolläkaren.

Kontakt för skolsköterskor:


Lärkeskolan

Eva Kindström, tel: 0587-811 12, eva.kindstrom@nora.se

Gyttorpskolan:

Eva Kindström, tel: 0587-811 12, eva.kindstrom@nora.se

Ås skola:

Karin Gryth, tel: 0587-812 03, karin.gryth@nora.se

Järnboås skola:

Karin Gryth, tel: 0587-812 03, karin.gryth@nora.se

Järntorgsskolan:

Linn Ahlström, tel: 0587-812 06, linn.ahlstrom@nora.se

Solveig Oscarsson,tel: 0587-81206, solveig.oscarsson@nora.se

Karlsängskolan

Annsofie Karlsson, tel: 0587-812 56, annsofie.karlsson@nora.se

Hjernet

Annsofie Karlsson, tel: 0587-812 56, annsofie.karlsson@nora.se


Kontakt kurator och specialpedagog

Specialpedagog Lisbet Hällmark, lisbet.hallmark@nora.se

Kurator Jennie Dam, jennie.dam@nora.se

Skolpsykolog Linda Sandberg, linda.sandberg@nora.se

Kompetenser

Kurator ser till barnet/elevens sociala situation och förmåga och arbetar med familj och nätverk. Se respektive skola

Specialpedagog ser till barnet/eleven/gruppens pedagogiska situation, skolmiljö och inlärningsmässiga förutsättning. Se respektive skola

Skolsköterska och skolläkare följer elevens hälsoutveckling genom regelbundna hälsokontroller.
Skolhälsovården vaccinerar enligt vaccinationsprogrammet.
Öppen mottagning finns på varje skola, där finns det möjlighet att få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser.
Tider hos skolläkaren bokas genom skolsköterskan, som först gör en bedömning av elevens behov.

Skolpsykolog bidrar med det psykologiska perspektivet gällande barns utveckling, inlärning och mående samt hur den psykiska och psykosociala miljön påverkar människor. Handleder och utbildar personal. Genomför begåvningsutredningar vid frågeställning intellektuell funktionsnedsättning. Skickar remisser till exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid behov. Återför resultat från neuropsykiatriska eller barnpsykiatriska utredningar till skolpersonalen. Skolpsykologen arbetar under de lagar och förordningar som styr hälso- och sjukvård samt Skollagen.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: