• A-Ö
 • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Lokaler och idrottsanläggningar

Lokala allmänna råd i Örebro län för att förhindra smittspridning av covid-19, se www.nora.se/corona/lokalabeslutöppnas i nytt fönster

Idrottslokaler kan bokas årligen, se nedan.. Övriga kommunala lokaler, idrottsanläggningar och skollokaler bokas efter önskemål. 

Kommunala lokaler, idrottsanläggningar och skollokaler

Du bokar kommunala lokaler, idrottsanläggnngar och skollokaler via www.fri.nora.se/norabostader/länk till annan webbplats
För frågor kontakta Kai Poikila tel. 0587-813 13
Lista på idrottsanläggningaröppnas i nytt fönster

Årlig bokning av idrottslokaler

Föreningar och organisationer som vill ha tränings- och tävlingstider i Nora kommuns idrottsanläggningar, ska skicka in ansökan på särskild blankett. Ansökan ska vara Norabostäder tillhanda senast den 30 april varje år.
Av föreningens ansökan (ifyllnadsblankett) ska framgå:

 • Föreningens namn.
 • Bokningsansvarig för föreningens alla tider.
 • Anläggning i vilken verksamheten i första hand önskas bedrivas.
 • Tid för vilken bokningen ska gälla.
 • Andrahands- och tredjehandsalternativ kan anges.
 • Verksamhetens innehåll ska uppges.
 • Ålder på de i verksamheten deltagande anges.
 • Dag och tid för träningstillfället markeras i bokningsunderlaget (blanketten)

Fördelning av tider
Schemaläggningen utförs praktiskt av föreningarna gemensamt vid ett möte tillsammans med  kommunens ansvarige tjänsteman. Denne lägger sedan in schemat i lokalbokningsprogrammet. Det slutliga schemat ska meddelas berörda föreningar senast andra veckan i augusti.

 

Simhallen upplåts till föreningar och enskilda på tid då simhallens ordinarie verksamhet inte påverkas. Simhallen upplåts till verksamhet som hör hemma i en simhall. Upplåtelsen kan ske utan närvaro av ordinarie personal. Vid lokalupplåtelsen ska särskilt avtal tecknas om säkerhet och ordning. Se till att ett lokalupplåtelseavtal tecknas.

Bokningsbekräftelse skickas när schemat är fastlagt och förankrat efter samråd (sker vanligen i augusti månad när bokningsansvarig lagt ett preliminärt schema) med berörda föreningar.

Bokningsläget i aktuella veckoscheman ska alltid finnas anslaget i respektive idrottshall samt hos den vaktmästare som har tillsynsansvar för idrottshallen. Jourfunktionen ska också på begäran kunna erhålla ett schema. Intresserade har alltid möjlighet att själv se aktuella scheman och kunna boka ledig enstaka tid respektive avboka tid som inte ska/kan utnyttjas. Boka tid på Norabostäders hemsida.

Bokad tid som inte kan användas måste avbokas senast två dagar före träningstillfället för att ge andra möjlighet att använda den avbokade tiden. Bokad men inte använd tid medför att föreningen debiteras en kostnad för lokalhyra.

Nycklar och ev koder utlämnas enligt besked på bokningsbekräftelsen. Depositionsavgift tas ut. Nycklar och låskoder ska återlämnas efter att bokningstiden upphört.

Bokningstelefoner:
Norabostäder bokningsansvarig: 0587-813 13, Kai Poikila Idrottshallar, simhall och skolsalar.

Fördelningsprinciper

1. Fördelningen av lokalerna sker utifrån ett jämställdhetsperspektiv så att ingen diskrimineras p g a kön.

2. Idrottslig verksamhet får halltid före annan verksamhet.

3. Bidragsberättigade föreningar registrerade i Nora kommun får halltid före övriga inte bidragsberättigade föreningar.

4. Tävlingsarrangemang sanktionerade av distrikts- och specialförbund får halltid före träningsverksamhet. Tävlingar, lördag — söndag, bryter också bokad träning om tävlingen bokas senast 14 dagar före tävlingstillfället

5. Föreningar får halltid före enskilda utövare.

6. Inomhusidrotter och säsongsberoende verksamhet får halltid före utomhusidrott.

7. Barn och ungdomsverksamhet får halltid före vuxnas aktiviteter.

8. Många utövare per verksamhetstillfälle får halltid före verksamheter med få utövare.

Förtydliganden och definitioner till ovanstående:

 • Bokade tider som inte utnyttjas kommer att debiteras med 200 kronor om inte tiden återlämnats till den bokningsansvarig två dagar före aktivitetstillfället.
 • Barn och ungdomsverksamhet har företräde till tider före klockan 20.00
 • Ungdomsverksamhet är aktiviteter som genomförs med ungdomar upp till och med 20 år.
 • Idrottsverksamhet genomförs om idrotten stöds av ett specialidrottsförbund hos RF
 • Tävlingsverksamhet genomförs om tävlingen är sanktionerad av respektive specialdistrikts-förbund eller specialidrottsförbund.
 • Inomhusidrott är de verksamheter som uteslutande är hänvisade till inomhusarenor.
 • Tävlingssäsong är den tid på året då idrottens huvudsakliga verksamhet bedrivs. För fördelningsprinciperna innebär detta att sådan verksamhet som huvudsakligen bedrivs inomhus även under vintermånaderna oktober tom mars prioriteras (tilldelas tid) före verksamheter som har sin huvudsakliga säsong under övriga månader. Handboll före fotboll.

Felanmälan

Akuta störningar i lokalen felanmäls till SOS-alarm, tel 0587-104 11.

Till akuta störningar hör dörrar och lås ur funktion (inbrottsrisker), vattenläckage och fönsterskador som innebär risk för fastigheten samt funktionsbrister som innebär att verksamheterna inte kan genomföras. SOS-alarm bedömer vidare åtgärder med endera larm till Securitas eller Norabostäders fastighetsjour.

Övriga störningar och skador, som inte kan anses akuta och som trots störning i verksamheterna kan åtgärdas påföljande vardag, anmäls till Norabostäders felanmälan 0587- 813 13. Till dessa skador hör, trasiga redskap och nät, läckande kranar, och ventilationsproblem.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-03-01

Bokningsbar tid:
Vardagar
kl 16.00-22.30
Helger kl  08.00-22.30

Handläggare för bokning
Kai Poikila
Telefontid:
måndag-fredag kl 08.10-14.30 
telefon 0587- 813 13
E-post: kai.poikila@norabostader.se

Kai är ansvarig för låskoder och nycklar.
Norabostäder
Adress: Änggatan 11
713 30 Nora