• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Planprogram och strategier

Utöver översiktsplan och detaljplaner finns det andra planer och strategier som kommunen använder för utvecklingen av den fysiska miljön.

Trafikplan för Nora tätort

För Nora kommun är det viktigt att säkerställa ett snabbt, effektivt och hållbart resande för att kunna utveckla hela kommunen och ge attraktivitet i boendet. Kommunen och tätorten växer och när ny bebyggelse tillkommer ställer det krav på att trafikstrukturen klarar av dessa förändringar. Planen lyfter bland annat fram ett förslag till hur genomfartstrafiken i nord-sydlig riktning ska hanteras i framtiden.

Cykelplan

Som en del i ett mer hållbart och jämställt resande är det i ett lokalt perspektiv viktigt att inom tätorterna utveckla de hållbara transportslagen gång-, cykel och kollektivtrafik för att kunna tillgodose en bra tillgänglighet i trafiksystemet. Cykelplanen pekar bland annat ut prioriterade gång- och cykelstråk samt brister i det befintliga nätet.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: